Ἀμώς 3

1

Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, τὸν ὁποῖον ἐλάλησεν ὁ Κύριος ἐναντίον σας, υἱοὶ Ἰσραήλ, ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους, τὸ ὁποῖον ἀνεβίβασα ἐκ γῆς Αἰγύπτου λέγων,

2

Ἐσᾶς μόνον ἐγνώρισα ἐκ πάντων τῶν γενῶν τῆς γῆς· διὰ τοῦτο θέλω σᾶς τιμωρήσει διὰ πάσας τὰς ἀνομίας σας.

3

Δύνανται δύο νὰ περιπατήσωσιν ὁμοῦ, ἐὰν δὲν ἦναι σύμφωνοι;

4

Θέλει βρυχήσει ὁ λέων ἐν τῷ δρυμῷ, ἐὰν δὲν ἔχῃ θήραν; θέλει ἐκπέμψει τὴν φωνήν αὑτοῦ ὁ σκύμνος ἀπὸ τῆς κατοικίας αὑτοῦ, ἄν δὲν ἐπίασέ τι;

5

Δύναται πτηνὸν νὰ πέσῃ εἰς παγίδα ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου δὲν εἶναι βρόχος δι᾿ αὐτό; ἤθελε σηκωθῆ παγὶς ἐκ τῆς γῆς, χωρὶς νὰ πιασθῇ τι;

6

Δύναται νὰ ἠχήσῃ σάλπιγξ ἐν πόλει καὶ ὁ λαὸς νὰ μή πτοηθῇ; δύναται νὰ γείνῃ συμφορὰ ἐν πόλει καὶ ὁ Κύριος νὰ μή ἔκαμεν αὐτήν;

7

Βεβαίως Κύριος ὁ Θεὸς δὲν θέλει κάμει οὐδέν, χωρὶς νὰ ἀποκαλύψῃ τὸ ἀπόκρυφον αὑτοῦ εἰς τοὺς δούλους αὑτοῦ τοὺς προφήτας.

8

Ὁ λέων ἐβρύχησε· τίς δὲν θέλει φοβηθῆ; Κύριος ὁ Θεὸς ἐλάλησε· τίς δὲν θέλει προφητεύσει;

9

Κηρύξατε πρὸς τὰ παλάτια τῆς Ἀζώτου καὶ πρὸς τὰ παλάτια τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου καὶ εἴπατε, Συνάχθητε ἐπὶ τὰ ὄρη τῆς Σαμαρείας καὶ ἰδέτε τοὺς μεγάλους θορύβους ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ τὰς καταδυναστείας ἐν μέσῳ αὐτῆς,

10

διότι δὲν ἐξεύρουσι νὰ πράττωσι τὸ ὀρθόν, λέγει Κύριος, οἱ θησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ἁρπαγήν ἐν τοῖς παλατίοις αὑτῶν.

11

Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐχθρὸς θέλει περικυκλώσει τὴν γῆν σου καὶ θέλει καταβάλει τὴν ἰσχὺν σου ἀπὸ σοῦ καὶ τὰ παλάτιά σου θέλουσι διαρπαγῆ.

12

Οὕτω λέγει Κύριος· Καθὼς ὁ ποιμήν ἀποσπᾷ ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ λέοντος δύο σκέλη ἤ λοβὸν τίου, οὕτω θέλουσιν ἀποσπασθῆ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, οἱ κατοικοῦντες ἐν Σαμαρείᾳ ἀπὸ τῆς γωνίας τῆς κλίνης καὶ ἐν Δαμασκῷ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς.

13

Ἀκούσατε καὶ διαμαρτυρήθητε πρὸς τὸν οἶκον Ἰακώβ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων,

14

ὅτι καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐπισκεφθῶ τὰς παραβάσεις τοῦ Ἰσραήλ ἐπ᾿ αὐτόν, θέλω ἐπισκεφθῆ καὶ τὰ θυσιαστήρια τῆς Βαιθήλ, καὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου θέλουσιν ἐκκοπῆ καὶ πέσει κατὰ γῆς.

15

Καὶ θέλω πατάξει τὸν χειμερινὸν οἶκον μετὰ τοῦ θερινοῦ οἴκου, καὶ οἱ οἶκοι οἱ ἐλεφάντινοι θέλουσιν ἀπολεσθῆ καί οἱ οἶκοι οἱ μεγάλοι θέλουσιν ἀφανισθῆ, λέγει Κύριος.