Ἀμώς 2

1

Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τοῦ Μωὰβ καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ· διότι κατέκαυσε τὰ ὀστᾶ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἐδὼμ μέχρι κονίας·

2

ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ ἐπὶ τὸν Μωὰβ καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια τῆς Κιριώθ· καὶ ὁ Μωὰβ θέλει ἀποθάνει μετὰ θορύβου, μετὰ κραυγῆς, μετ᾿ ἤχου σάλπιγγος.

3

Καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὸν κριτήν ἐκ μέσου αὐτοῦ, καὶ θέλω ἀποκτείνει πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, λέγει Κύριος.

4

Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τοῦ Ἰούδα καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ, διότι κατεφρόνησαν τὸν νόμον τοῦ Κυρίου καὶ δὲν ἐφύλαξαν τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ ἐπλάνησαν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν, κατόπιν τῶν ὁποίων περιεπάτησαν οἱ πατέρες αὐτῶν·

5

ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια της Ἱερουσαλήμ.

6

Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τοῦ Ἰσραήλ καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ διότι ἐπώλησαν τὸν δίκαιον δι᾿ ἀργύριον καὶ τὸν πένητα διὰ ζεῦγος ὑποδημάτων·

7

οἵτινες ποθοῦσι νὰ βλέπωσι τὴν κόνιν τῆς γῆς ἐπὶ τὴν κεφαλήν τῶν πτωχῶν καὶ ἐκκλίνουσι τὴν ὁδὸν τῶν πενήτων· καὶ υἱὸς καὶ πατήρ αὐτοῦ ὑπάγουσι πρὸς τὴν αὐτήν παιδίσκην, διὰ νὰ βεβηλόνωσι τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου·

8

καὶ πλαγιάζουσι πλησίον παντὸς θυσιαστηρίου ἐπὶ ἐνδυμάτων ἐνεχυριασμένων, καὶ πίνουσιν ἐν τῷ οἴκῳ τῶν θεῶν αὑτῶν τὸν οἶνον τῶν καταδυναστευομένων.

9

Ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξωλόθρευσα τὸν Ἀμορραῖον ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν, τοῦ ὁποίου τὸ ὕψος ἦτο ὡς τὸ ὕψος τῶν κέδρων καὶ αὐτὸς ἰσχυρὸς ὡς αἱ δρῦς· καὶ ἠφάνισα τὸν καρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν καὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποκάτωθεν.

10

Καὶ ἐγὼ σᾶς ἀνεβίβασα ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ σᾶς περιέφερον τεσσαράκοντα ἔτη διὰ τῆς ἐρήμου, διὰ νὰ κληρονομήσητε τὴν γῆν τοῦ Ἀμορραίου.

11

Καὶ ἀνέστησα ἐκ τῶν υἱῶν σας διὰ προφήτας καὶ ἐκ τῶν νεανίσκων σας διὰ Ναζηραίους. Δὲν εἶναι οὕτως, υἱοὶ Ἰσραήλ; λέγει Κύριος.

12

Σεῖς δὲ ἐποτίζετε τοὺς Ναζηραίους οἶνον καὶ προσετάξατε τοὺς προφήτας λέγοντες, Μή προφητεύσητε.

13

Ἰδού, ἐγὼ θέλω καταθλίψει ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ ὑμῶν, καθὼς καταθλίβεται ἡ ἅμαξα ἡ πλήρης δραγμάτων.

14

Καὶ ἡ φυγή θέλει χαθῆ ἀπὸ τοῦ δρομέως καὶ ὁ ἀνδρεῖος δὲν θέλει στερεώσει τὴν ἰσχὺν αὑτοῦ καὶ ὁ ἰσχυρὸς δὲν θέλει διασώσει τὴν ψυχήν αὑτοῦ,

15

καὶ ὁ τοξότης δὲν θέλει δυνηθῆ νὰ σταθῇ· καὶ ὁ ταχύπους νὰ ἐκφύγῃ καὶ ὁ ἱππεὺς νὰ σώσῃ τὴν ζωήν αὑτοῦ,

16

καὶ ὁ μεταξὺ τῶν δυνατῶν γενναιοκάρδιος γυμνὸς θέλει φύγει ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριος.