Ἀμώς 1

1

Οἱ λόγοι τοῦ Ἀμώς, ὅστις ἦτο ἐκ τῶν βοσκῶν τῆς Θεκουέ, τοὺς ὁποίους εἶδε περὶ τοῦ Ἰσραήλ ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἱεροβοάμ, υἱοῦ τοῦ Ἰωὰς βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ, δύο ἔτη πρὸ τοῦ σεισμοῦ.

2

Καὶ εἶπεν, Ὁ Κύριος θέλει βρυχήσει ἐκ Σιὼν καὶ θέλει ἐκπέμψει τὴν φωνήν αὑτοῦ ἐξ Ἱερουσαλήμ· καὶ αἱ κατοικίαι τῶν ποιμένων θέλουσι πενθήσει, καὶ ἡ κορυφή τοῦ Καρμήλου θέλει ξηρανθῆ.

3

Οὕτω λέγει Κύριος· διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τῆς Δαμασκοῦ καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτῆς, διότι ἡλώνισαν τὴν Γαλαὰδ μὲ τριβόλους σιδηρούς·

4

ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ εἰς τὸν οἶκον Ἀζαήλ καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια τοῦ Βὲν-ἀδάδ.

5

Καὶ θέλω συντρίψει τοὺς μοχλοὺς τῆς Δαμασκοῦ καὶ ἐξολοθρεύσει τὸν κάτοικον ἀπὸ τῆς πεδιάδος Ἀβὲν καὶ τὸν κρατοῦντα τὸ σκῆπτρον ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἐδέν, καὶ ὁ λαὸς τῆς Συρίας θέλει φερθῆ αἰχμάλωτος εἰς Κίρ, λέγει Κύριος.

6

Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τῆς Γάζης καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτῆς· διότι χμαλώτισαν τὸν λαὸν μου αἰχμαλωσίαν τελείαν, διὰ νὰ παραδώσωσιν αὐτοὺς εἰς τὸν Ἐδώμ·

7

ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ εἰς τὸ τεῖχος τῆς Γάζης καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια αὐτῆς.

8

Καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὸν κάτοικον ἀπὸ τῆς Ἀζώτου καὶ τὸν κρατοῦντα τὸ σκῆπτρον ἀπὸ τῆς Ἀσκάλωνος, καὶ θέλω στρέψει τὴν χεῖρά μου ἐναντίον τῆς Ἀκκαρὼν καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῶν Φιλισταίων θέλει ἀπολεσθῆ, λέγει Κύριος ὁ Θεός.

9

Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τῆς Τύρου καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτῆς· διότι παρέδωκαν τὸν λαὸν μου εἰς αἰχμαλωσίαν τελείαν εἰς τὸν Ἐδὼμ καὶ δὲν ἐνεθυμήθησαν τὴν ἀδελφικήν συνθήκην·

10

ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ εἰς τὸ τεῖχος τῆς Τύρου καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια αὐτῆς.

11

Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τοῦ Ἐδὼμ καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ, διότι κατεδίωξε τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἠθέτησε τὴν εὐσπλαγχνίαν αὑτοῦ, καὶ ὁ θυμὸς αὐτοῦ κατεσπάραττεν ἀκαταπαύστως καὶ ἐφύλαττε τὴν ὀργήν αὑτοῦ παντοτεινά·

12

ἀλλὰ θέλω ἐξαποστείλει πῦρ ἐπὶ Θαιμὰν καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια τῆς Βοσόρρας.

13

Οὕτω λέγει Κύριος· Διὰ τὰς τρεῖς παραβάσεις τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ διὰ τὰς τέσσαρας δὲν θέλω ἀποστρέψει τὴν τιμωρίαν αὐτοῦ, διότι διέσχιζον τὰς ἐγκυμονούσας τῆς Γαλαάδ, διὰ νὰ πλατύνωσι τὸ ὅριον αὑτῶν·

14

ἀλλὰ θέλω ἀνάψει πῦρ εἰς τὸ τεῖχος τῆς Ῥαββὰ καὶ θέλει καταφάγει τὰ παλάτια αὐτῆς, μετὰ κραυγῆς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς μάχης, μετὰ ἀνεμοστροβίλου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς θυέλλης.

15

Καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν θέλει ὑπάγει εἰς αἰχμαλωσίαν, αὐτὸς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ὁμοῦ, λέγει Κύριος.