Λευϊτικόν 2

1

Ἐὰν δὲ προσφέρῃ τις δῶρον προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων πρὸς τὸν Κύριον, σεμίδαλις θέλει εἶσθαι τὸ δῶρον αὐτοῦ· καὶ θέλει ἐπιχύσει ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον καὶ ἐπιθέσει ἐπ᾿ αὐτὸ λιβάνιον.

2

Καὶ θέλει φέρει αὐτὸ πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών, τοὺς ἱερεῖς· καὶ ὁ ἱερεὺς θέλει δράξει ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου αὐτοῦ ὅσον χωρεῖ ἡ χεὶρ αὑτοῦ καὶ ἅπαν τὸ λιβάνιον αὐτοῦ· καὶ θέλει καύσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.

3

Τὸ δέ ὑπόλοιπον τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ· εἶναι ἁγιώτατον ἐκ τῶν θυσιῶν τῶν γινομένων διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.

4

Καὶ ὅταν προσφέρῃς δῶρον προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων ἐψημένην ἐν κλιβάνῳ, θέλει εἶσθαι ἄρτοι ἄζυμοι ἀπὸ σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα μὲ ἔλαιον.

5

Ἐὰν δὲ τὸ δῶρόν σου ἦναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων ἐψημένη εἰς κάψαν, ἄζυμον θέλει εἶσθαι ἐκ σεμιδάλεως ἐζυμωμένης μετὰ ἐλαίου.

6

Θέλεις διαμερίσει αὐτήν εἰς τμήματα καὶ θέλεις ἐπιχύσει ἐπ᾿ αὐτῆς ἔλαιον· εἶναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων.

7

Καὶ ἐὰν τὸ δῶρόν σου ἦναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων ἐψημένη ἐν τηγανίῳ, θέλει γείνει ἀπὸ σεμιδάλεως μετὰ ἐλαίου.

8

Καὶ θέλεις φέρει πρὸς τὸν Κύριον τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφοράν, τὴν ὁποίαν ἔκαμες ἐκ τούτων· καὶ ὅταν φερθῇ πρὸς τὸν ἱερέα, αὐτὸς θέλει πλησιάσει αὐτήν εἰς τὸ θυσιαστήριον.

9

Καὶ θέλει χωρίσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς καὶ καύσει αὐτὸ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς ὀσμήν εὐωδίας πρὸς τὸν Κύριον.

10

Τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς θέλει εἶσθαι τοῦ Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ· εἶναι ἁγιώτατον ἐκ τῶν διὰ πυρὸς γινομένων θυσιῶν εἰς τὸν Κύριον.

11

Οὐδεμία προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων, τὴν ὁποίαν προσφέρετε πρὸς τὸν Κύριον, θέλει εἶσθαι ἔνζυμος· διότι οὐδὲν προζύμιον οὐδὲ μέλι θέλετε καύσει εἰς οὐδεμίαν θυσίαν γινομένην διὰ πυρὸς πρὸς τὸν Κύριον.

12

Περὶ δὲ τοῦ δώρου τῶν ἀπαρχῶν, θέλετε προσφέρει αὐτὰς πρὸς τὸν Κύριον· δὲν θέλουσιν ὅμως καυθῆ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰς ὀσμήν εὐωδίας.

13

Καὶ πᾶν δῶρον τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς σου θέλεις ἁλατίζει μὲ ἅλας· καὶ δὲν θέλεις ἀφήσει νὰ λείψῃ ἀπὸ τῆς ἐξ ἀλφίτων προσφορᾶς σου τὸ ἅλας τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ σου· ἐπὶ παντὸς δώρου σου θέλεις προσφέρει ἅλας.

14

Καὶ ἐὰν προσφέρῃς προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων ἀπὸ τῶν πρωτογεννημάτων σου πρὸς τὸν Κύριον, θέλεις προσφέρει διὰ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν τῶν πρωτογεννημάτων σου ἀστάχυα χλωρὰ ἐψημένα ἐν πυρί, σῖτον πεφρυγανισμένον ἐξ ἀσταχύων μεστῶν.

15

Καὶ θέλεις χύσει ἐπ᾿ αὐτήν ἔλαιον καὶ θέλεις θέσει ἐπ᾿ αὐτήν λιβάνιον· εἶναι προσφορὰ ἐξ ἀλφίτων.

16

Καὶ ὁ ἱερεὺς θέλει καύσει τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐκ τοῦ πεφρυγανισμένον σίτου αὐτῆς καὶ ἐκ τοῦ ἐλαίου αὐτῆς, μεθ᾿ ὅλου λιβανίου αὐτῆς· εἶναι θυσία γινομένη διὰ πυρὸς εἰς τὸν Κύριον.