Λευϊτικόν 12

1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,

2

Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Ἐὰν γυνή τις συλλάβῃ καὶ γεννήσῃ ἀρσενικόν, τότε θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος ἑπτὰ ἡμέρας· κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ χωρισμοῦ διὰ τὰ γυναικεῖα αὑτῆς θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος.

3

Καὶ τὴν ὀγδόην ἡμέραν θέλει περιτέμνεσθαι ἡ σὰρξ τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ.

4

Καὶ ἔτι τριάκοντα τρεῖς ἡμέρας θέλει μείνει εἰς τὸ αἷμα τοῦ καθαρισμοῦ αὑτῆς· οὐδὲν πρᾶγμα ἅγιον θέλει ἐγγίσει καὶ εἰς τὸ ἁγιαστήριον δὲν θέλει εἰσέλθει, ἑωσοῦ πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῆς.

5

Ἀλλ᾿ ἐὰν γεννήσῃ θηλυκόν, τότε θέλει εἶσθαι ἀκάθαρτος δύο ἑβδομάδας, καθὼς ἐν τῷ χωρισμῷ αὑτῆς· καὶ θέλει μείνει ἔτι εἰς τὸ αἷμα τοῦ καθαρισμοῦ αὑτῆς ἑξήκοντα ἕξ ἡμέρας.

6

Καὶ ἀφοῦ πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῆς, διὰ υἱόν, ἤ διὰ θυγατέρα, θέλει φέρει ἀρνίον ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ νεοσσὸν περιστερᾶς, ἤ τρυγόνα, διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας, εἰς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου πρὸς τὸν ἱερέα·

7

οὗτος δὲ θέλει προσφέρει αὐτὸ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῆς καὶ θέλει καθαρισθῆ ἀπὸ τῆς ῥοῆς τοῦ αἵματος αὑτῆς. Οὗτος εἶναι ὁ νόμος τῆς γεννώσης ἀρσενικὸν ἤ θηλυκόν.

8

Ἐὰν ὅμως δὲν εὐπορῇ νὰ φέρῃ ἀρνίον, τότε θέλει φέρει δύο τρυγόνας ἤ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, μίαν διὰ ὁλοκαύτωμα καὶ μίαν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας· καὶ θέλει κάμει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῆς ὁ ἱερεύς, καὶ θέλει καθαρισθῆ.