Ἰωήλ 3

1

Διότι, ἰδού, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν ἐπιστρέψω τοὺς αἰχμαλώτους τοῦ Ἰούδα καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ,

2

θέλω συνάξει ἔτι πάντα τὰ ἔθνη καὶ θέλω καταβιβάσει αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰωσαφάτ, καὶ θέλω κριθῆ μετ᾿ αὐτῶν ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου Ἰσραήλ, τὸν ὁποῖον διέσπειραν μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ διεμοιράσθησαν τὴν γῆν μου·

3

καὶ ἔρριψαν κλήρους διὰ τὸν λαὸν μου· καὶ ἔδωκαν παιδίον διὰ πόρνην καὶ ἐπώλουν κοράσιον διὰ οἶνον καὶ ἔπινον.

4

Καὶ ἔτι τί ἔχετε σεῖς νὰ κάμητε μετ᾿ ἐμοῦ, Τύρε καὶ Σιδὼν καὶ πάντα τὰ ὅρια τῆς Παλαιστίνης; θέλετε μοὶ ἀνταποδώσει ἀνταπόδομα; ἐὰν σεῖς ἀνταποδώσητε εἰς ἐμέ, χωρὶς ἀργοπορίας ταχέως θέλω ἐπιστρέψει τὸ ἀνταπόδομά σας ἐπὶ τὴν κεφαλήν σας.

5

Διότι ἐλάβετε τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου, καὶ τὰ ἐκλεκτὰ μου ἀγαθὰ ἐφέρετε εἰς τοὺς ναοὺς σας.

6

Τοὺς δὲ υἱοὺς Ἰούδα καὶ τοὺς υἱοὺς Ἱερουσαλήμ ἐπωλήσατε εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν Ἑλλήνων, διὰ νὰ ἀπομακρύνητε αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

7

Ἰδού, ἐγὼ θέλω ἐγείρει αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ τόπου ὅπου ἐπωλήσατε αὐτούς, καὶ θέλω ἐπιστρέψει τὸ ἀνταπόδομά σας ἐπὶ τὴν κεφαλήν σας.

8

Καὶ θέλω πωλήσει τοὺς υἱοὺς σας καὶ τὰς θυγατέρας σας εἰς τὴν χεῖρα τῶν υἱῶν Ἰούδα, καὶ θέλουσι πωλήσει αὐτοὺς εἰς τοὺς Σαβαίους, εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον· διότι ὁ Κύριος ἐλάλησε.

9

Κηρύξατε τοῦτο ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἁγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τοὺς μαχητάς, ἄς πλησιάσωσιν, ἄς ἀναβαίνωσι πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου·

10

σφυρηλατήσατε τὰ ὑνία σας εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανά σας εἰς λόγχας· ὁ ἀδύνατος ἄς λέγῃ, Ἐγὼ εἶμαι δυνατός·

11

Συναθροίσθητε καὶ ἔλθετε κυκλόθεν, πάντα τὰ ἔθνη, καὶ συνάχθητε ὁμοῦ· ἐκεῖ θέλει καταστρέψει ὁ Κύριος τοὺς ἰσχυροὺς σου.

12

Ἄς ἐγερθῶσι καὶ ἄς ἀναβῶσι τὰ ἔθνη εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰωσαφάτ· διότι ἐκεῖ θέλω καθήσει διὰ νὰ κρίνω πάντα τὰ ἔθνη τὰ κυκλόθεν.

13

Βάλετε δρέπανον, διότι ὁ θερισμὸς εἶναι ὤριμος· ἔλθετε, κατάβητε· διότι ὁ ληνὸς εἶναι πλήρης, τὰ ὑπολήνια ὑπερεκχειλίζουσιν· ἐπειδή ἡ κακία αὐτῶν εἶναι μεγάλη.

14

Πλήθη, πλήθη εἰς τὴν κοιλάδα τῆς δίκης· διότι ἐγγὺς εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου εἰς τὴν κοιλάδα τῆς δίκης.

15

Ὁ ἥλιος καὶ σελήνη θέλουσι συσκοτάσει καὶ οἱ ἀστέρες θέλουσι σύρει ὀπίσω τὸ φέγγος αὑτῶν.

16

Ὁ δὲ Κύριος θέλει βρυχήσει ἐκ Σιὼν καὶ ἐκπέμψει τὴν φωνήν αὑτοῦ ἐξ Ἱερουσαλήμ· καὶ οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ θέλουσι σεισθῆ· ἀλλ᾿ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι τὸ καταφύγιον τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ ἡ ἰσχὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

17

Οὕτω θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας, ὁ κατοικῶν ἐν Σιών, τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ μου· τότε ἡ Ἱερουσαλήμ θέλει εἶσθαι ἁγία καὶ ἀλλογενεῖς δὲν θέλουσι διέλθει δι᾿ αὐτῆς πλέον.

18

Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὰ ὄρη θέλουσι σταλάξει γλεῦκος καὶ οἱ λόφοι θέλουσι ῥέει γάλα καὶ πάντες οἱ ῥύακες τοῦ Ἰούδα θέλουσι ῥέει ὕδατα καὶ πηγή θέλει ἐξέλθει ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ θέλει ποτίζει τὴν φάραγγα τοῦ Σιττείμ.

19

Ἡ Αἴγυπτος θέλει εἶσθαι ἠρημωμένη καὶ ὁ Ἐδὼμ θέλει εἶσθαι ἔρημος ἄβατος διὰ τὰς εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰούδα ἀδικίας, διότι ἔχυσαν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν.

20

Ἡ δὲ Ἰουδαία θέλει κατοικεῖσθαι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ εἰς γενεὰς γενεῶν.

21

Καὶ θέλω καθαρίσει τὸ αἷμα αὐτῶν, τὸ ὁποῖον δὲν ἐκαθάρισα· διότι ὁ Κύριος κατοικεῖ ἐν Σιών.