Ὡσηέ 6

1

Ἔλθετε καὶ ἄς ἐπιστρέψωμεν πρὸς τὸν Κύριον· διότι αὐτὸς διεσπάραξε, καὶ θέλει μᾶς ἰατρεύσει· ἐπάταξε, καὶ θέλει περιδέσει τὴν πληγήν ἡμῶν.

2

Θέλει ἀναζωοποήσει ἡμᾶς μετὰ δύο ἡμέρας· ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ θέλει μᾶς ἀναστήσει, καὶ θέλομεν ζῇ ἐνώπιον αὐτοῦ.

3

Τότε θέλομεν γνωρίσει καὶ θέλομεν ἐξακολουθεῖ νὰ γνωρίζωμεν τὸν Κύριον· ἡ ἔξοδος αὐτοῦ εἶναι προδιατεταγμένη ὡς ἡ αὐγή· καὶ θέλει ἐλθεῖ πρὸς ἡμᾶς ὡς ὑετός, ὡς βροχή ὄψιμος καὶ πρώϊμος ἐπὶ τὴν γῆν.

4

Τί νὰ κάμω εἰς σέ, Ἐφραΐμ; τί νὰ κάμω εἰς σέ, Ἰούδα; διότι ἡ καλωσύνη σας εἶναι ὡς νεφέλη πρωϊνή καὶ ὡς δρόσος ἐωθινή ἥτις παρέρχεται.

5

Διὰ τοῦτο κατέκοψα αὐτοὺς διὰ τῶν προφητῶν· ἐφόνευσα αὐτοὺς διὰ τῶν λόγων τοῦ στόματός μου· καὶ αἱ κρίσεις σου θέλουσιν ἐξέλθει ὡς φῶς.

6

Διότι ἔλεος θέλω καὶ οὐχὶ θυσίαν· καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ μᾶλλον παρὰ ὁλοκαυτώματα.

7

Αὐτοὶ ὅμως ὡς ὁ Ἀδὰμ παρέβησαν τὴν διαθήκην· ἐν τούτῳ ἐφέρθησαν ἀπίστως πρὸς ἐμέ.

8

Ἡ Γαλαὰδ εἶναι πόλις ἐργαζομένων ἀνομίαν, ἐνεδρεύουσα αἷμα.

9

Καὶ ὡς στίφη ληστῶν παραμονεύοντα ἄνθρωπον, οὕτως ὁ σύλλογος τῶν ἱερέων φονεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ μέχρι Συχέμ· διότι ἔπραξαν αἰσχρά.

10

Ἐν τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ εἶδον φρίκην· ἐκεῖ εἶναι ἡ πορνεία τοῦ Ἐφραΐμ· ὁ Ἰσραήλ ἐμιάνθη.

11

Καὶ διὰ σέ, Ἰούδα, διωρίσθη θερισμός, ὅταν ἐγὼ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου.