Ὡσηέ 12

1

Ὁ Ἐφραΐμ βόσκεται ἄνεμον καὶ κυνηγεῖ τὸν ἀνατολικὸν ἄνεμον· καθ᾿ ἡμέραν πληθύνει ψεύδη καὶ ὄλεθρον κάμνουσι δὲ συνθήκην μετὰ τῶν Ἀσσυρίων καὶ φέρουσιν ἔλαιον εἰς τὴν Αἴγυπτον.

2

Ὁ Κύριος ἔχει ἔτι κρίσιν μετὰ τοῦ Ἰούδα, καὶ θέλει ἐπισκεφθῆ τὸν Ἰακὼβ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ· κατὰ τὰς πράξεις αὐτοῦ θέλει ἀνταποδώσει εἰς αὐτόν.

3

Ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐπτέρνισε τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ καὶ ἐν τῇ ἀνδρικῇ ἡλικίᾳ αὑτοῦ ἐνίσχυσε πρὸς τὸν Θεόν.

4

Ναί, ἐνίσχυσε μετὰ ἀγγέλου καὶ ὑπερίσχυσεν· ἔκλαυσε καὶ ἐδεήθη αὐτοῦ· ἐν Βαιθήλ εὕρηκεν αὐτόν, καὶ ἐκεῖ ἐλάλησε πρὸς ἡμᾶς·

5

ναί, Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ὁ Κύριος εἶναι τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ.

6

Διὰ τοῦτο σὺ ἐπίστρεψον πρὸς τὸν Θεὸν σου· φύλαττε ἔλεος καὶ κρίσιν καὶ ἔλπιζε ἐπὶ τὸν Θεὸν σου διὰ παντός.

7

Ὁ Ἐφραΐμ εἶναι ἔμπορος· ζύγια ἀπάτης εἶναι ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· ἀγαπᾷ νὰ ἀδικῇ.

8

Καὶ ὁ Ἐφραΐμ εἶπε, Βεβαίως ἐγὼ ἐπλούτησα, ἀπέκτησα ὑπάρχοντα εἰς ἐμαυτόν· ἐν πᾶσι τοῖς κόποις μου δὲν θέλει εὑρεθῆ ἐν ἐμοὶ ἀνομία, ἥτις νὰ λογίζηται ἁμαρτία.

9

Ἐγὼ δὲ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου, θέλω σὲ κατοικίσει ἔτι ἐν σκηναῖς ὡς ἐν ἡμέραις ἐπισήμου ἑορτῆς.

10

Ἐλάλησα ἔτι διὰ προφητῶν καὶ ὀράσεις ἐπλήθυνα ἐγώ, καὶ παρέστησα ὁμοιώσεις διὰ χειρὸς τῶν προφητῶν.

11

Ἐν Γαλαὰδ τάχα ὑπῆρξεν ἀνομία; ἐν Γαλγάλοις μάλιστα ἐστάθησαν ματαιότης· θυσιάζουσι ταύρους, καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν εἶναι ὡς σωροὶ ἐν ταῖς αὔλαξι τῶν ἀγρῶν.

12

Ὁ δὲ Ἰακὼβ ἔφυγεν εἰς τὴν γῆν τῆς Συρίας καὶ ὁ Ἰσραήλ ἐδούλευσε διὰ γυναῖκα καὶ διὰ γυναῖκα ἐφύλαξε πρόβατα.

13

Καὶ διὰ προφήτου ἀνεβίβασεν ὁ Κύριος τὸν Ἰσραήλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ διὰ προφήτου διεφυλάχθη.

14

Ὁ Ἐφραΐμ παρώξυνεν αὐτὸν πικρότατα· διὰ τοῦτο θέλει ἐκχέει τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ ὁ Κύριος αὐτοῦ θέλει ἐπιστρέψει ἐπ᾿ αὐτόν.