Ὡσηέ 1

1

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ γενόμενος πρὸς Ὠσηὲ τὸν υἱὸν τοῦ Βεηρί, ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου, Ἰωάθαμ, Ἄχαζ καὶ Ἐζεκίου, βασιλέων τοῦ Ἰούδα, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἱεροβοάμ, υἱοῦ τοῦ Ἰωάς, βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ.

2

Ἀρχή τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ Ὠσηέ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ὠσηέ, Ὕπαγε, λάβε εἰς σεαυτὸν γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας· διότι ἡ γῆ κατεπόρνευσε, ἐκκλίνασα ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Κυρίου.

3

Καὶ ὑπῆγε καὶ ἔλαβε τὴν Γόμερ, θυγατέρα τοῦ Δεβηλαΐμ· καὶ συνέλαβε καὶ ἐγέννησεν εἰς αὐτὸν υἱόν.

4

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτόν, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰεζραέλ· διότι ἔτι ὀλίγον καὶ θέλω ἐκδικήσει τὸ αἷμα τοῦ Ἰεζραέλ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰηού, καὶ θέλω καταπαύσει τὴν βασιλείαν τοῦ οἴκου Ἰσραήλ.

5

Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλω συντρίψει τὸ τόξον τοῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ἰεζραέλ.

6

Καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἐγέννησε θυγατέρα. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς Λὸ-ρουχαμμά· διότι δὲν θέλω ἐλεήσει πλέον τὸν οἶκον Ἰσραήλ ἀλλὰ θέλω σηκώσει αὐτοὺς διόλου.

7

Τὸν δὲ οἶκον Ἰούδα θέλω ἐλεήσει καὶ θέλω σώσει αὐτοὺς διὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, καὶ δὲν θέλω σώσει αὐτοὺς διὰ τόξου οὐδὲ διὰ ῥομφαίας οὐδὲ διὰ πολέμου, διὰ ἵππων οὐδὲ διὰ ἱππέων.

8

Καὶ ἀφοῦ ἀπεγαλάκτισε τὴν Λὸ-ρουχαμμά, συνέλαβε καὶ ἐγέννησεν υἱόν.

9

Καὶ εἶπε Κύριος, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Λὸ-ἀμμί· διότι σεῖς δὲν εἶσθε λαὸς μου καὶ ἐγὼ δὲν θέλω εἶσθαι ὑμῶν.

10

Ὁ ἀριθμὸς ὅμως τῶν υἱῶν Ἰσραήλ θέλει εἶσθαι ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, ἥτις δὲν δύναται νὰ μετρηθῆ οὐδὲ νὰ ἐξαριθμηθῇ καὶ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐλέχθη πρὸς αὐτούς, δὲν εἶσθε λαὸς μου, ἐκεῖ θέλει λεχθῆ πρὸς αὐτοὺς, Υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.

11

Τότε θέλουσι συναχθῆ ὁμοῦ οἱ υἱοὶ Ἰούδα καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ θέλουσι καταστήσει εἰς ἑαυτοὺς ἀρχηγὸν ἕνα, καὶ θέλουσιν ἀναβῆ ἐκ τῆς γῆς· διότι μεγάλη θέλει εἶσθαι ἡ ἡμέρα τοῦ Ἰεζραέλ.