Ιεζεκιήλ 6

1

Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,

2

Υἱὲ ἀνθρώπου, στήριξον τὸ πρόσωπόν σου πρὸς τὰ ὄρη τοῦ Ἰσραήλ καὶ προφήτευσον ἐναντίον αὐτῶν,

3

καὶ εἰπέ, Ορη τοῦ Ἰσραήλ, ἀκούσατε τὸν λόγον Κυρίου τοῦ Θεοῦ· Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς τὰ ὄρη καὶ πρὸς τὰ βουνά, πρὸς τοὺς ῥύακας καὶ πρὸς τὰς κοιλάδας. Ἰδού, ἐγώ, ἐγὼ θέλω φέρει ἐφ᾿ ὑμᾶς ῥομφαίαν, καὶ θέλω καταστρέψει τοὺς ὑψηλοὺς τόπους σας.

4

Καὶ τὰ θυσιαστήριά σας θέλουσιν ἀφανισθῆ καὶ τὰ εἴδωλά σας θέλουσι συντριφθῆ, καὶ τοὺς τετραυματισμένους σας θέλω καταβάλει ἔμπροσθεν τῶν ξοάνων σας.

5

Καὶ θέλω στρώσει τὰ πτώματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἔμπροσθεν τῶν ξοάνων αὐτῶν, καὶ θέλω διασκορπίσει τὰ ὀστᾶ σας κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων σας.

6

κατὰ πᾶσαν κατοίκησίν σας αἱ πόλεις θέλουσιν ἐρημωθῆ, καὶ οἱ ὑψηλοὶ τόποι θέλουσιν ἀφανισθῆ, ὥστε τὰ θυσιαστήριά σας νὰ ἐρημωθῶσι καὶ νὰ ἀφανισθῶσι, καὶ τὰ ξόανά σας νὰ συντριφθῶσι καὶ νὰ ἐκλείψωσι, καὶ τὰ εἴδωλά σας νὰ πέσωσι κατακεκομμένα, καὶ τὰ ἔργα σας νὰ ἐξαλειφθῶσι.

7

Καὶ οἱ τετραυματισμένοι θέλουσι πέσει ἐν μέσῳ ὑμῶν, καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.

8

Θέλω ὅμως ἀφήσει ὑπόλοιπον, διὰ νὰ ἔχητε τινὰς ἐκφυγόντας τὴν μάχαιραν μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, ὅταν διασκορπισθῆτε εἰς τοὺς τόπους.

9

Καὶ ὅσοι ἀπὸ σᾶς ἐκφύγωσι, θέλουσι μὲ ἐνθυμεῖσθαι μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, ὅπου θέλουσι φερθῆ αἰχμάλωτοι, ὅταν φέρω εἰς συντριβήν τὴν πορνικήν αὐτῶν καρδίαν ἥτις ἐξέκλινεν ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοὺς ἐκπορνεύοντας κατόπιν τῶν ξοάνων αὑτῶν· καὶ θέλουσιν ἀποστρέφεσθαι ἑαυτοὺς δι᾿ ὅσας κακίας ἔπραξαν ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὑτῶν.

10

Καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ ὁ Κύριος δὲν ἐλάλησα ματαίως, ὅτι ἤθελον κάμει εἰς αὐτοὺς τὰ κακὰ ταῦτα.

11

Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Κρότησον μὲ τὴν χεῖρά σου καὶ κτύπησον μὲ τὸν πόδα σου καὶ εἰπέ, Οὐαὶ διὰ πάντα τὰ κακὰ βδελύγματα τοῦ οἴκου Ἰσραήλ· διότι θέλουσι πέσει ὑπὸ μαχαίρας, ὑπὸ πείνης καὶ ὑπὸ λοιμοῦ.

12

Ὁ μακρὰν θέλει ἀποθάνει ὑπὸ λοιμοῦ καὶ ὁ πλησίον θέλει πέσει ὑπὸ μαχαίρας, ὁ δὲ ἐναπολειφθεὶς καὶ ὁ πολιορκούμενος θέλει ἀποθάνει ὑπὸ πείνης· οὕτω θέλω συντελέσει τὴν ὀργήν μου ἐπ᾿ αὐτούς.

13

Καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὅταν οἱ τραυματίαι αὐτῶν κῆνται μεταξὺ τῶν ξοάνων αὑτῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων αὑτῶν, ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν λόφον, ἐπὶ πάσας τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων καὶ ὑποκάτω παντὸς δένδρον πρασίνου καὶ ὑποκάτω πάσης δασυφύλλου δρυός, τοῦ τόπου ὅπου προσέφερον ὀσμήν εὐωδίας εἰς πάντα τὰ ξόανα αὑτῶν.

14

Καὶ θέλω ἐκτείνει τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ καταστήσει ἔρημον τὴν γῆν, ἐρημοτέραν μάλιστα παρὰ τὴν ἔρημον Διβλαθά, εἰς πάσας αὐτῶν τὰς κατοικήσεις· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.