Ιεζεκιήλ 25

1

Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,

2

Υἱὲ ἀνθρώπου, στήριξον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν καὶ προφήτευσον κατ᾿ αὐτῶν·

3

καὶ εἰπὲ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἀμμών, Ἀκούσατε τὸν λόγον Κυρίου τοῦ Θεοῦ· οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή ἐπιλέγεις εἰς τὰ ἅγιά μου, Εγε, διότι ἐβεβηλώθησαν, καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, διότι ἠφανίσθη, καὶ εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα, διότι ὑπῆγαν εἰς αἰχμαλωσίαν,

4

διὰ τοῦτο, ἰδού, θέλω σὲ παραδώσει πρὸς κληρονομίαν εἰς τοὺς υἱοὺς τῆς ἀνατολῆς, καὶ θέλουσι θέσει τὰς ἐπαύλεις αὑτῶν ἐν σοὶ καὶ θέλουσι κάμει τὰς κατασκηνώσεις αὑτῶν ἐν σοί· οὗτοι θέλουσι φάγει τοὺς καρποὺς σου καὶ οὗτοι θέλουσι πίει τὸ γάλα σου.

5

Καὶ θέλω καταστήσει τὴν Ῥαββὰ σταῦλον καμήλων καὶ τὴν γῆν τῶν υἱῶν Ἀμμὼν μάνδραν προβάτων· καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.

6

Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή ἐπεκρότησας χεῖρας καὶ ἐκτύπησας μὲ τὸν πόδα καὶ ἐν ὅλῃ τῇ περιφρονήσει τῆς καρδίας σου ἐχάρης κατὰ τῆς γῆς Ἰσραήλ,

7

διὰ τοῦτο, ἰδού, θέλω ἐκτείνει τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ θέλω σὲ παραδώσει εἰς διαρπαγήν τῶν ἐθνῶν καὶ θέλω σὲ ἐκκόψει ἀπὸ τῶν λαῶν καὶ σὲ ἐξαφανίσει ἀπὸ τῶν τόπων· θέλω σὲ ἐξολοθρεύσει· καὶ θέλεις γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.

8

Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή ὁ Μωὰβ καὶ ὁ Σηεὶρ λέγουσιν, Ἰδού, ὁ οἶκος Ἰούδα εἶναι ὡς πάντα τὰ ἔθνη·

9

διὰ τοῦτο, ἰδού, θέλω ἀνοίξει τὴν πλευρὰν τοῦ Μωὰβ ἀπὸ τῶν πόλεων, ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἄκρων αὐτοῦ, τὴν δόξαν τῆς γῆς, τὴν Βαὶθ-ἰεσιμώθ, Βάαλ-μεὼν καὶ Κιριαθαΐμ,

10

εἰς τοὺς υἱοὺς τῆς ἀνατολῆς, κατὰ τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ θέλω παραδώσει αὐτήν εἰς κληρονομίαν, διὰ νὰ μή μνημονεύωνται οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν μεταξὺ τῶν ἐθνῶν.

11

Καὶ θέλω ἐκτελέσει κρίσεις ἐπὶ τὸν Μωάβ· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.

12

Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή ὁ Ἐδὼμ ἔπραξεν ἐκδικητικῶς εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ ἔβρισε βαρέως καὶ ἐξεδικήθη ἐναντίον αὐτῶν,

13

διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Θέλω λοιπὸν ἐκτείνει τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὸν Ἐδώμ, καὶ θέλω ἐκκόψει ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄνθρωπον καὶ κτῆνος καὶ θέλω ἐξαφανίσει αὐτὸν ἀπὸ Θαιμάν, καὶ θέλουσι πέσει ἐν ῥομφαίᾳ ἕως Δαιδάν.

14

Καὶ θέλω ἐνεργήσει τὴν ἐκδίκησίν μου ἐπὶ τὸν Ἐδὼμ διὰ χειρὸς τοῦ λαοῦ μου Ἰσραήλ· καὶ θέλουσι κάμει εἰς τὸν Ἐδὼμ κατὰ τὸν θυμὸν μου καὶ κατὰ τὴν ὀργήν μου· καὶ θέλουσι γνωρίσει τὴν ἐκδίκησίν μου, λέγει Κύριος ὁ Θεός.

15

Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή οἱ Φιλισταῖοι ἐφέρθησαν ἐκδικητικῶς καὶ ἔκαμον ἐκδίκησιν περιφρονοῦντες ἐκ ψυχῆς, ὥστε νὰ φέρωσιν ὄλεθρον διὰ παλαιὸν μῖσος,

16

διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ἐγὼ θέλω ἐκτείνει τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς Φιλισταίους καὶ θέλω ἐκκόψει τοὺς Χερεθαίους καὶ ἐξαφανίσει τὸ ὑπόλοιπον τῶν λιμένων τῆς θαλάσσης·

17

καὶ θέλω κάμει ἐπ᾿ αὐτοὺς μεγάλην ἐκδίκησιν ἐν ἐλεγμοῖς θυμοῦ· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὅταν ἐκτελέσω τὴν ἐκδίκησίν μου ἐπ᾿ αὐτούς.