Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1770

Ιερεμίας 28

1

Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἔτει, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς βασιλείας τοῦ Σεδεκίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί, Ἀνανίας ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζὼρ ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ Γαβαών, ἐλάλησε πρὸς ἐμὲ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου ἐνώπιον τῶν ἱερέων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, λέγων,

2

Οὕτως εἶπεν ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, λέγων, Συνέτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος.

3

Ἐν τῷ διαστήματι δύο ὁλοκλήρων ἐτῶν θέλω ἐπαναφέρει εἰς τὸν τόπον τοῦτον πάντα τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ἔλαβεν ἐκ τοῦ τόπου τούτου καὶ ἔφερεν αὐτὰ εἰς τὴν Βαβυλῶνα·

4

καὶ εἰς τὸν τόπον τοῦτον θέλω ἐπαναφέρει, λέγει Κύριος, Ἰεχονίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωακεὶμ τὸν βασιλέα τοῦ Ἰούδα καὶ πάντας τοὺς αἰχμαλώτους τοῦ Ἰούδα, οἵτινες ἐφέρθησαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα· διότι θέλω συντρίψει τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος.

5

Καὶ ἐλάλησεν Ἱερεμίας ὁ προφήτης πρὸς τὸν προφήτην Ἀνανίαν ἐνώπιον τῶν ἱερέων καὶ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ τοῦ παρεστῶτος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου·

6

καὶ εἶπεν Ἱερεμίας ὁ προφήτης, Ἀμήν· ὁ Κύριος νὰ κάμῃ οὕτω! ὁ Κύριος νὰ ἐκπληρώσῃ τοὺς λόγους σου, τοὺς ὁποίους σὺ προεφήτευσας, νὰ ἐπαναφέρῃ ἀπὸ τῆς Βαβυλῶνος εἰς τὸν τόπον τοῦτον τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ πᾶν ὅ, τι χμαλωτίσθη!

7

Πλήν ἄκουσον τώρα τὸν λόγον τοῦτον, τὸν ὁποῖον ἐγὼ λαλῶ εἰς τὰ ὦτά σου καὶ εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ·

8

Οἱ προφῆται, οἵτινες ἐστάθησαν πρὸ ἐμοῦ καὶ πρὸ σοῦ ἔκπαλαι, προεφήτευσαν καὶ κατὰ πολλῶν τόπων καὶ κατὰ μεγάλων βασιλείων, περὶ πολέμου καὶ περὶ κακῶν καὶ περὶ λοιμοῦ·

9

ὁ προφήτης, ὅστις προφητεύει περὶ εἰρήνης, ὅταν ὁ λόγος τοῦ προφήτου ἐκπληρωθῆ, τότε θέλει γνωρισθῆ ὁ προφήτης, ὅτι ἀληθῶς ἀπέστειλεν αὐτὸν ὁ Κύριος.

10

Τότε ὁ Ἀνανίας ὁ προφήτης ἔλαβε τὸν ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τραχήλου τοῦ προφήτου Ἱερεμίου καὶ συνέτριψεν αὐτόν.

11

Καὶ ἐλάλησεν ὁ Ἀνανίας ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, λέγων, Οὕτω λέγει Κύριος· κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον θέλω συντρίψει τὸν ζυγὸν τοῦ Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, ἀπὸ τοῦ τραχήλου πάντων τῶν ἐθνῶν ἐν τῷ διαστήματι δύο ὁλοκλήρων ἐτῶν. Καὶ ὁ προφήτης Ἱερεμίας ὑπῆγε τὴν ὁδὸν αὑτοῦ.

12

Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν, ἀφοῦ Ἀνανίας ὁ προφήτης συνέτριψε τὸν ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τραχήλου τοῦ προφήτου Ἱερεμίου, λέγων,

13

Ὕπαγε καὶ εἰπὲ πρὸς τὸν Ἀνανίαν, λέγων, Οὕτω λέγει Κύριος· Σὺ συνέτριψας τοὺς ζυγοὺς τοὺς ξυλίνους· ἀλλ᾿ ἀντὶ τούτων θέλεις κάμει ζυγοὺς σιδηρούς.

14

Διότι οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ζυγὸν σιδηροῦν ἔθεσα ἐπὶ τὸν τράχηλον πάντων τούτων τῶν ἐθνῶν διὰ νὰ δουλεύωσιν εἰς τὸν Ναβουχοδονόσορ τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος· καὶ θέλουσι δουλεύσει εἰς αὐτόν· καὶ αὐτὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ ἔδωκα εἰς αὐτόν.

15

Τότε εἶπεν Ἱερεμίας ὁ προφήτης πρὸς τὸν Ἀνανίαν τὸν προφήτην, Ἄκουσον τώρα, Ἀνανία· δὲν σὲ ἀπέστειλεν ὁ Κύριος· ἀλλὰ σὺ κάμνεις τὸν λαὸν τοῦτον νὰ ἐλπίζῃ εἰς ψεῦδος.

16

Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, ἐγὼ θέλω σὲ ἀπορρίψει ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· ἐν τούτῳ τῷ ἔτει θέλεις ἀποθάνει, διότι ἐλάλησας στασιασμὸν κατὰ τοῦ Κυρίου.

17

Καὶ ἀπέθανεν Ἀνανίας ὁ προφήτης ἐν ἐκείνῳ τῷ ἔτει, τὸν ἕβδομον μῆνα.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770