Ησαΐας 31

1

Οὐαὶ εἰς τοὺς καταβαίνοντας εἰς Αἴγυπτον διὰ βοήθειαν καὶ ἐπιστηριζομένους ἐπὶ ἵππους καὶ θαρροῦντας ἐπὶ ἁμάξας, διότι εἶναι πολυάριθμοι· καὶ ἐπὶ ἱππεῖς, διότι εἶναι πολὺ δυνατοί· καὶ δὲν ἀποβλέπουσιν εἰς τὸν Ἃγιον τοῦ Ἰσραήλ καὶ τὸν Κύριον δὲν ἐκζητοῦσι.

2

Πλήν αὐτὸς εἶναι σοφὸς καὶ θέλει ἐπιφέρει κακὰ καὶ δὲν θέλει ἀνακαλέσει τοὺς λόγους αὑτοῦ, ἀλλὰ θέλει σηκωθῆ ἐπὶ τοὺς οἴκους τῶν κακοποιῶν καὶ ἐπὶ τὴν βοήθειαν τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.

3

Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι εἶναι ἄνθρωποι καὶ οὐχὶ Θεός· καὶ οἱ ἵπποι αὐτῶν σάρκες καὶ οὐχὶ πνεῦμα. Ὅταν ὁ Κύριος ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὑτοῦ, καὶ ὁ βοηθῶν θέλει προσκόψει καὶ ὁ βοηθούμενος θέλει πέσει καὶ πάντες ὁμοῦ θέλουσιν ἀπολεσθῆ.

4

Διότι οὕτως ἐλάλησε Κύριος πρὸς ἐμέ· Καθὼς ὁ λέων καὶ ὁ σκύμνος τοῦ λέοντος βρυχώμενος ἐπὶ τὸ θήραμα αὑτοῦ, ἄν καὶ συνήχθη ἐναντίον αὐτοῦ πλῆθος βοσκῶν, δὲν πτοεῖται εἰς τὴν φωνήν αὐτῶν οὐδὲ συστέλλεται εἰς τὸν θόρυβον αὐτῶν· οὕτως ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων θέλει καταβῆ διὰ νὰ πολεμήσῃ ὑπὲρ τοῦ ὄρους τῆς Σιὼν καὶ ὑπὲρ τῶν λόφων αὐτῆς.

5

Ὡς πτηνὰ διαπετώμενα ἐπὶ τοὺς νεοσσούς, οὕτως ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων θέλει ὑπερασπισθῆ τὴν Ἱερουσαλήμ, ὑπερασπιζόμενος καὶ ἐλευθερόνων αὐτήν, διαβαίνων καὶ σώζων αὐτήν.

6

Ἐπιστράφητε πρὸς ἐκεῖνον, ἀπὸ τοῦ ὁποίου οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ ὅλως ἀπεστάτησαν.

7

Διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ πᾶς ἄνθρωπος θέλει ῥίψει τὰ ἀργυρὰ αὑτοῦ εἴδωλα καὶ τὰ χρυσὰ αὑτοῦ εἴδωλα, τὰ ὁποῖα αἱ χεῖρές σας κατεσκεύασαν εἰς ἐσᾶς ἁμαρτίαν.

8

Τότε ὁ Ἀσσύριος θέλει πέσει ἐν μαχαίρᾳ οὐχὶ ἀνδρός· καὶ μάχαιρα οὐχὶ ἀνθρώπου θέλει καταφάγει αὐτόν· καὶ θέλει φεύγει ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας, καὶ οἱ νέοι αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι διὰ φόρον.

9

Καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου θέλει παραδράμει τὸ ὀχύρωμα αὑτοῦ, καὶ οἱ ἀρχηγοὶ αὐτοῦ θέλουσι κατατρομάξει εἰς τὴν σημαίαν, λέγει Κύριος, τοῦ ὁποίου τὸ πῦρ εἶναι ἐν Σιὼν καὶ ἡ κάμινος αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ.