Ησαΐας 27

1

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλει παιδεύσει ὁ Κύριος, διὰ τῆς μαχαίρας αὑτοῦ τῆς σκληρᾶς καὶ μεγάλης καὶ δυνατῆς, τὸν Λευϊάθαν, τὸν λοξοβάτην ὄφιν, ναί, τὸν Λευϊάθαν, τὸν σκολιὸν ὄφιν· καὶ θέλει ἀποκτείνει τὸν δράκοντα τὸν ἐν τῇ θαλάσσῃ.

2

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ψάλλετε πρὸς αὐτήν, Ἄμπελος ἀγαπητή·

3

ἐγὼ ὁ Κύριος θέλω φυλάττει αὐτήν· κατὰ πᾶσαν στιγμήν θέλω ποτίζει αὐτήν· διὰ νὰ μή βλάψῃ αὐτήν μηδείς, νύκτα καὶ ἡμέραν θέλω φυλάττει αὐτήν·

4

ὀργή δὲν εἶναι ἐν ἐμοί· τίς ἤθελεν ἀντιτάξει ἐναντίον μου τριβόλους καὶ ἀκάνθας ἐν τῇ μάχη; ἤθελον περάσει διὰ μέσου αὐτῶν, ἤθελον κατακαύσει ταῦτα ὁμοῦ·

5

ἤ ἄς πιασθῆ ἀπὸ τῆς δυνάμεώς μου, διὰ νὰ κάμῃ εἰρήνην μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ θέλει κάμει μετ᾿ ἐμοῦ εἰρήνην.

6

Εἰς τὸ ἐρχόμενον θέλει ῥιζώσει τὸν Ἰακώβ· ὁ Ἰσραήλ θέλει ἀνθήσει καὶ βλαστήσει καὶ γεμίσει τὸ πρόσωπον τῆς οἰκουμένης ἀπὸ καρπῶν.

7

Μήπως ἐπάταξεν αὐτόν, καθὼς ἐπάταξε τοὺς πατάξαντας αὐτόν; ἤ ἐθανατώθη κατὰ τὸν θάνατον τῶν θανατωθέντων ὑπ᾿ αὐτοῦ;

8

Μὲ μέτρον θέλεις διαμαχήσει μετ᾿ αὐτῆς, ὅταν ἀποβάλῃς αὐτήν· συμμετρεῖ τὸν σφοδρὸν αὑτοῦ ἄνεμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀνέμου.

9

Ὅθεν μὲ τοῦτο θέλει καθαρισθῆ ἡ ἀνομία τοῦ Ἰακώβ· καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι ἅπας ὁ καρπός, νὰ ἐξαλειφθῇ ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, ὅταν κατασυντρίψῃ πάντας τοὺς λίθους τῶν βωμῶν ὡς λεπτὸν κονιορτὸν ἀσβέστου, καὶ τὰ ἄλση καὶ τὰ εἴδωλα δὲν μένωσι πλέον ὄρθια.

10

Διότι ἡ χυρωμένη πόλις θέλει ἐρημωθῆ, ἡ κατοικία θέλει παραιτηθῆ καὶ ἐγκαταλειφθῆ ὡς ἔρημος· ἐκεῖ θέλει βοσκηθῆ τὸ μοσχάριον καὶ ἐκεῖ θέλει ἀναπαυθῆ καὶ καταφάγει τοὺς κλάδους αὐτῆς.

11

Ὅταν οἱ κλάδοι αὐτῆς ξηρανθῶσι, θέλουσιν ἀποκοπῆ· αἱ γυναῖκες θέλουσιν ἐλθεῖ καὶ κατακαύσει αὐτούς· διότι εἶναι λαὸς ἀσύνετος· ὅθεν ὁ ποιήσας αὐτὸν δὲν θέλει οἰκτείρει αὐτὸν καὶ ὁ πλάσας αὐτὸν δὲν θέλει ἐλεήσει αὐτόν.

12

Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ Κύριος θέλει ἐκτινάξει ἀπὸ τῆς διώρυγος τοῦ ποταμοῦ ἕως τοῦ ῥεύματος τῆς Αἰγύπτου, καὶ σεῖς θέλετε συναχθῆ καθ᾿ ἕνα ἕκαστος, σεῖς υἱοὶ Ἰσραήλ.

13

Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλει σαλπιγχθῆ μεγάλη σάλπιγξ, καὶ θέλουσιν ἐλθεῖ οἱ καταφθειρόμενοι ἐν τῇ γῇ τῆς Ἀσσυρίας καὶ οἱ ἀποδεδιωγμένοι ἐν τῇ γῆ τῆς Αἰγύπτου, καὶ θέλουσι λατρεύσει τὸν Κύριον ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου ἐν Ἱερουσαλήμ.