Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1770

Ησαΐας 23

1

Ἡ κατὰ τῆς Τύρου ὄρασις. Ὀλολύζετε, πλοῖα τῆς Θαρσείς· διότι ἐξωλοθρεύθη, ὥστε νὰ μή ὑπάρχῃ οἰκία μηδὲ εἴσοδος· ἐκ τῆς γῆς τῶν Κητιαίων ἀνηγγέλθη τοῦτο πρὸς αὐτούς.

2

Σιωπήσατε, κάτοικοι τῆς νήσου· σύ, τὴν ὁποίαν ἐγέμισαν οἱ ἔμποροι τῆς Σιδῶνος, οἱ διαβαίνοντες ἐπὶ τῆς θαλάσσης.

3

Καὶ τὸ εἰσόδημα αὐτῆς εἶναι ὁ σπόρος τοῦ Σιώρ, τὸ θέρος τοῦ ποταμοῦ, φερόμενα διὰ πολλῶν ὑδάτων· καὶ αὕτη ἔγεινε τὸ ἐμπόριον τῶν ἐθνῶν.

4

Αἰσχύνθητι, Σιδών· διότι ἡ θάλασσα ἐλάλησε, τὸ ὀχύρωμα τῆς θαλάσσης, λέγουσα, Δὲν κοιλοπονῶ οὐδὲ γεννῶ οὐδὲ ἀνατρέφω νέους οὐδὲ μεγαλώνω παρθένους.

5

Ὅταν ἀκουσθῇ ἐν Αἰγύπτῳ, θέλουσι λυπηθῆ ἀκούοντες περὶ τῆς Τύρου.

6

Διέλθετε εἰς Θαρσείς· ὀλολύξατε, κάτοικοι τῆς νήσου.

7

Αὕτη εἶναι ἡ εὔθυμος πόλις σας, τῆς ὁποίας ἡ ἀρχαιότης εἶναι ἐκ παλαιῶν ἡμερῶν; οἱ πόδες αὐτῆς θέλουσι φέρει αὐτήν μακρὰν διὰ νὰ παροικήσῃ.

8

Τίς ἐβουλεύθη τοῦτο κατὰ τῆς Τύρου, ἥτις διανέμει στέμματα, τῆς ὁποίας οἱ ἔμποροι εἶναι ἡγεμόνες, τῆς ὁποίας οἱ πραγματευταὶ εἶναι οἱ ἔνδοξοι τῆς γῆς;

9

Ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων ἐβουλεύθη τοῦτο, διὰ νὰ καταισχύνῃ τὴν ὑπερηφανίαν πάσης δόξης, νὰ ἐξευτελίσῃ πάντα ἔνδοξον τῆς γῆς.

10

Διαπέρασον τὴν γῆν σου ὡς ποταμός, θυγάτηρ τῆς Θαρσείς· δύναμις πλέον δὲν ὑπάρχει.

11

Ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, ἔσεισε βασίλεια· ὁ Κύριος ἔδωκε προσταγήν κατὰ τῆς Χαναάν, διὰ νὰ καταστρέψωσι τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς.

12

Καὶ εἶπε, Δὲν θέλεις ἀγάλλεσθαι πλέον, παρθένε κατατεθλιμμένη, θυγάτηρ τῆς Σιδῶνος· σηκώθητι, πέρασον πρὸς τοὺς Κητιαίους· οὐδὲ ἐκεῖ θέλεις ἔχει ἀνάπαυσιν.

13

Ἰδού, ἡ γῆ τῶν Χαλδαίων· οὗτος ὁ λαὸς δὲν ὑπῆρχεν· ὁ Ἀσσύριος ἐθεμελίωσεν αὐτὸν διὰ τοὺς κατοικοῦντας τὴν ἔρημον· ἤγειραν τοὺς πύργους αὐτῆς, ὕψωσαν τὰ παλάτια αὐτῆς· καὶ κατέστησεν αὐτήν ἐρείπια.

14

Ὀλολύζετε, πλοῖα τῆς Θαρσείς· διότι ἠρημώθη τὸ ὀχύρωμά σας.

15

Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἡ Τύρος θέλει λησμονηθῆ ἑβδομήκοντα ἔτη, κατὰ τὰς ἡμέρας ἑνὸς βασιλέως· μετὰ δὲ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη θέλει εἶσθαι ἐν τῇ Τύρῳ ὡς σμα τῆς πόρνης.

16

Λάβε κιθάραν, περίελθε τὴν πόλιν, πόρνη λησμονημένη, παῖζε γλυκά, δε πολλὰ σματα, διὰ νὰ σὲ ἐνθυμηθῶσι.

17

Καὶ μετὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ὁ Κύριος θέλει ἐπισκεφθῆ τὴν Τύρον· καὶ αὐτή θέλει ἐπιστρέψει εἰς τὸ μίσθωμα αὑτῆς, καὶ θέλει πορνεύεσθαι μετὰ πάντων τῶν βασιλείων τοῦ κόσμου ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.

18

Καὶ τὸ ἐμπόριον αὐτῆς καὶ τὸ μίσθωμα αὐτῆς θέλει ἀφιερωθῆ εἰς τὸν Κύριον· δὲν θέλει θησαυρισθῆ οὐδὲ ταμιευθῆ· διότι τὸ ἐμπόριον αὐτῆς θέλει εἶσθαι διὰ τοὺς κατοικοῦντας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· διὰ νὰ τρώγωσιν εἰς χορτασμὸν καὶ νὰ ἔχωσιν ἐνδύματα πολυχρόνια.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770