Ἔξοδος 1

1

Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον μετὰ τοῦ Ἰακώβ· ἕκαστος μετὰ τῆς οἰκογένειας αὑτοῦ εἰσῆλθον.

2

Ῥουβήν, Συμεών, Λευΐ καὶ Ἰούδας,

3

Ἰσσάχαρ, Ζαβουλὼν καὶ Βενιαμίν,

4

Δὰν καὶ Νεφθαλί, Γὰδ καὶ Ἀσήρ.

5

Καὶ πᾶσαι αἱ ψυχαὶ αἱ ἐξελθοῦσαι ἐκ τοῦ μηροῦ τοῦ Ἰακὼβ ἦσαν ψυχαὶ ἑβδομήκοντα· ὁ δὲ Ἰωσήφ ἦτο ἤδη ἐν Αἰγύπτῳ.

6

Ἐτελεύτησε δὲ ὁ Ἰωσήφ καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη.

7

Καὶ ηὐξήνθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ ἐπληθύνθησαν, καὶ ἐπολλαπλασιάσθησαν, καὶ ἐνεδυναμώθησαν σφόδρα, ὥστε ὁ τόπος ἐγέμισεν ἀπ᾿ αὐτῶν.

8

Ἐσηκώθη δὲ νέος βασιλεὺς ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον, ὅστις δὲν ἐγνώριζε τὸν Ἰωσήφ.

9

Καὶ εἶπε πρὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ, Ἰδού, ὁ λαὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ εἶναι πολὺ πλῆθος καὶ ἰσχυρότερος ἡμῶν·

10

ἔλθετε, ἄς σοφισθῶμεν κατ᾿ αὐτῶν, διὰ νὰ μή πολλαπλασιασθῶσι, καὶ ἄν συμβῇ πόλεμος ἑνωθῶσι καὶ οὗτοι μετὰ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ πολεμήσωσιν ἡμᾶς καὶ ἀναχωρήσωσιν ἐκ τοῦ τόπου.

11

Κατέστησαν λοιπὸν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπιστάτας τῶν ἐργασιῶν, διὰ νὰ καταθλίβωσιν αὐτοὺς μὲ τὰ βάρη αὐτῶν· καὶ ᾠκοδόμησαν εἰς τὸν Φαραὼ πόλεις ἀποθηκῶν, τὴν Πιθὼμ καὶ τὴν Ῥαμεσσῆ.

12

Ὅσον ὅμως κατέθλιβον αὐτούς, τόσῳ μᾶλλον ἐπληθύνοντο καὶ ηὐξάνοντο. Καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἀπεστρέφοντο τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.

13

Καὶ κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ αὐστηρῶς·

14

καὶ κατεπίκραινον τὴν ζωήν αὐτῶν διὰ τῆς σκληρᾶς δουλείας εἰς τὸν πηλὸν καὶ εἰς τὰς πλίνθους, καὶ εἰς πάσας τὰς ἐργασίας τῶν πεδιάδων· πᾶσαι αἱ ἐργασίαι αὐτῶν, μὲ τὰς ὁποίας κατεδυνάστευον αὐτούς, ἦσαν αὐστηραί.

15

Καὶ ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων πρὸς τὰς μαίας τῶν Ἑβραίων, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία νομάζετο Σεπφώρα, καὶ ἡ ἄλλη Φουά,

16

καὶ εἶπεν, Ὅταν μαιεύητε τὰς Ἑβραίας καὶ ἴδητε αὐτὰς ἐπὶ τῆς γέννας, ἐὰν μὲν ἦναι ἀρσενικόν, θανατόνετε αὐτὸ· ἐὰν δὲ ἦναι θηλυκόν, τότε ἄς ζήσῃ.

17

Ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν Θεὸν καὶ δὲν ἔκαμνον ὡς εἶπε πρὸς αὐτὰς ὁ βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου, ἀλλ᾿ ἄφινον ζῶντα τὰ ἀρσενικά.

18

Καλέσας δὲ ὁ βασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου τὰς μαίας, εἶπε πρὸς αὐτάς, Διὰ τί ἐκάμετε τὸ πρᾶγμα τοῦτο, καὶ ἀφίνετε ζῶντα τὰ ἀρσενικά;

19

Καὶ ἀπεκρίθησαν αἱ μαῖαι πρὸς τὸν Φαραώ, Ὅτι αἱ Ἑβραῖαι δὲν εἶναι ὡς αἱ γυναῖκες τῆς Αἰγύπτου· διότι εἶναι εὔρωστοι καὶ γεννῶσι πρὶν εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὰς αἱ μαῖαι.

20

Ὁ δὲ Θεὸς ἠγαθοποίει τὰς μαίας· καὶ ἐπληθύνετο ὁ λαὸς καὶ ἐνεδυναμοῦτο σφόδρα.

21

Καὶ ἐπειδή αἱ μαῖαι ἐφοβοῦντο τὸν Θεόν, ἔκαμεν εἰς αὐτὰς οἴκους.

22

Ὁ δὲ Φαραὼ προσέταξε πάντα τὸν λαὸν αὑτοῦ, λέγων, Πᾶν ἀρσενικὸν τὸ ὁποῖον γεννηθῇ, εἰς τὸν ποταμὸν ῥίπτετε αὐτὸ· πᾶν δὲ θηλυκόν, ἀφίνετε νὰ ζῇ.