Ψαλμοί 98

1

Ψάλατε εἰς τὸν Κύριον σμα νέον· διότι ἔκαμε θαυμάσια· ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ ἐνήργησαν εἰς αὐτὸν σωτηρίαν.

2

Ὁ Κύριος ἔκαμε γνωστήν τὴν σωτηρίαν αὑτοῦ· ἔμπροσθεν τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὑτοῦ.

3

Ἐνεθυμήθη τὸ ἔλεος αὑτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὑτοῦ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ· πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς εἶδον τὴν σωτηρίαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

4

Ἀλαλάξατε εἰς τὸν Κύριον, πᾶσα ἡ γῆ· εὐφραίνεσθε καὶ ἀγάλλεσθε καὶ ψαλμῳδεῖτε.

5

Ψαλμῳδεῖτε εἰς τὸν Κύριον ἐν κιθάρᾳ· ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμωδίας.

6

Μετὰ σαλπίγγων καὶ ἐν φωνῇ κερατίνης ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως Κυρίου.

7

Ἄς ἠχῇ ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· ἡ οἰκουμένη καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ.

8

Οἱ ποταμοὶ ἄς κροτῶσι χεῖρας, τὰ ὄρη ἄς ἀγάλλωνται ὁμοῦ,

9

ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· διότι ἔρχεται διὰ νὰ κρίνῃ τὴν γῆν· θέλει κρίνει τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς λαοὺς ἐν εὐθύτητι.