Ψαλμοί 87

1

[Ψαλμὸς ᾠδῆς διὰ τοὺς υἱοὺς Κορέ.] Τὸ θεμέλιον αὐτοῦ εἶναι εἰς τὰ ὄρη τὰ ἅγια.

2

Ἀγαπᾷ ὁ Κύριος τὰς πύλας τῆς Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα τοῦ Ἰακώβ.

3

Ἔνδοξα ἐλαλήθησαν περὶ σοῦ, πόλις τοῦ Θεοῦ. Διάψαλμα.

4

Θέλω ἀναφέρει τὴν Ῥαὰβ καὶ τὴν Βαβυλῶνα μεταξὺ τῶν γνωριζόντων με· ἰδού, ἡ Παλαιστίνη καὶ ἡ Τύρος μετὰ τῆς Αἰθιοπίας· οὗτος ἐγεννήθη ἐκεῖ.

5

Καὶ περὶ τῆς Σιὼν θέλουσιν εἰπεῖ, οὗτος καὶ ἐκεῖνος ἐγεννήθη ἐν αὐτῇ· καὶ αὐτὸς ὁ Ὕψιστος θέλει στερεώσει αὐτήν.

6

Ὁ Κύριος θέλει ἀριθμήσει, ὅταν καταγράψῃ τοὺς λαούς, ὅτι οὗτος ἐγεννήθη ἐκεῖ. Διάψαλμα.

7

Καὶ οἱ ψάλται καθὼς καὶ οἱ λαληταὶ τῶν ὀργάνων θέλουσι λέγει, Πᾶσαι αἱ πηγαὶ μου εἶναι ἐν σοί.