Ψαλμοί 86

1

[Προσευχή τοῦ Δαβίδ.] Κλῖνον, Κύριε, τὸ τίον σου· ἐπάκουσόν μου, διότι πτωχὸς καὶ πένης εἶμαι ἐγὼ.

2

Φύλαξον τὴν ψυχήν μου, διότι εἶμαι ὅσιος· σύ, Θεὲ μου, σῶσον τὸν δοῦλόν σου τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ.

3

Ἐλέησόν με, Κύριε, διότι πρὸς σὲ κράζω ὅλην τὴν ἡμέραν.

4

Εὔφρανον τὴν ψυχήν τοῦ δούλου σου, διότι πρὸς σέ, Κύριε, ὑψόνω τὴν ψυχήν μου.

5

Διότι σὺ, Κύριε, εἶσαι ἀγαθὸς καὶ εὔσπλαγχνος καὶ πολυέλεος εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους σε.

6

Ἀκροάσθητι, Κύριε, τῆς προσευχῆς μου καὶ πρόσεξον εἰς τὴν φωνήν τῶν δεήσεών μου.

7

Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου θέλω σὲ ἐπικαλεῖσθαι, διότι θέλεις μοῦ εἰσακούει.

8

Δὲν εἶναι ὅμοιός σου μεταξὺ τῶν θεῶν, Κύριε· οὐδὲ ἔργα ὅμοια τῶν ἔργων σου.

9

Πάντα τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ἔκαμες, θέλουσιν ἐλθεῖ καὶ προσκυνήσει ἐνώπιόν σου, Κύριε, καὶ θέλουσι δοξάσει τὸ ὄνομά σου·

10

διότι μέγας εἶσαι καὶ κάμνεις θαυμάσια· σὺ εἶσαι Θεὸς μόνος.

11

Δίδαξόν με, Κύριε, τὴν ὁδὸν σου, καὶ θέλω περιπατεῖ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· προσήλονε τὴν καρδίαν μου εἰς τὸν φόβον τοῦ ὀνόματός σου.

12

Θέλω σὲ αἰνεῖ, Κύριε ὁ Θεὸς μου, ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ μου καὶ θέλω δοξάζει τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα·

13

διότι μέγα ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου· καὶ ἠλευθέρωσας τὴν ψυχήν μου ἐξ δου κατωτάτου.

14

Θεέ, οἱ ὑπερήφανοι ἐσηκώθησαν κατ᾿ ἐμοῦ, καὶ αἱ συνάξεις τῶν βιαστῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου· καὶ δὲν σὲ ἔθεσαν ἐνώπιόν αὑτῶν.

15

Ἀλλὰ σύ, Κύριε, εἶσαι Θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός.

16

Ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με· δὸς τὴν δύναμίν σου εἰς τὸν δοῦλόν σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς δούλης σου.

17

Κάμε εἰς ἐμὲ σημεῖον εἰς ἀγαθόν, διὰ νὰ ἴδωσιν οἱ μισοῦντές με καὶ νὰ αἰσχυνθῶσι· διότι σύ, Κύριε, μὲ ἐβοήθησας καὶ μὲ παρηγόρησας.