Ψαλμοί 83

1

[Ὠιδή Ψαλμοῦ τοῦ Ἀσάφ.] Θεέ, μή σιωπήσῃς· μή σιγήσῃς καὶ μή ἡσυχάσῃς, Θεέ.

2

Διότι, ἰδού, οἱ ἐχθροὶ σου θορυβοῦσι, καὶ οἱ μισοῦντές σε ὕψωσαν κεφαλήν.

3

Κακήν βουλήν ἔλαβον κατὰ τοῦ λαοῦ σου καὶ συνεβουλεύθησαν κατὰ τῶν ἐκλεκτῶν σου.

4

Εἶπον, Ἔλθετε, καὶ ἄς ἐξολοθρεύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ νὰ ἦναι ἔθνος· καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰσραήλ ἄς μή μνημονεύηται πλέον.

5

Διότι ἐκ συμφώνου συνεβουλεύθησαν ὁμοῦ· συνεμάχησαν κατὰ σοῦ·

6

αἱ σκηναὶ τοῦ Ἐδὼμ καὶ οἱ Ἰσμαηλῖται· ὁ Μωὰβ καὶ οἱ Ἀγαρηνοί·

7

Ὁ Γεβὰλ καὶ ὁ Ἀμμὼν καὶ ὁ Ἀμαλήκ· οἱ Φιλισταῖοι μετὰ τῶν κατοικούντων τὴν Τύρον.

8

Καὶ αὐτὸς ὁ Ἀσσοὺρ ἡνώθη μετ᾿ αὐτῶν· ἐβοήθησαν τοὺς υἱοὺς τοῦ Λώτ. Διάψαλμα.

9

Κάμε εἰς αὐτοὺς ὡς εἰς τοὺς Μαδιανίτας, ὡς εἰς τὸν Σισάραν, ὡς εἰς τὸν Ἰαβεὶν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεισών·

10

οἵτινες ἀπωλέσθησαν ἐν Ἔν-δώρ· ἔγειναν κόπρος διὰ τὴν γῆν.

11

Κάμε τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ὠρήβ καὶ ὡς τὸν Ζήβ· καὶ ὡς τὸν Ζεβεὲ καὶ ὡς τὸν Σαλμανὰν πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς αὐτῶν·

12

οἵτινες εἶπον, Ἄς κληρονομήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς τὰ κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ.

13

Θεὲ μου, κάμε αὐτοὺς ὡς τροχόν, ὡς ἄχυρον κατὰ πρόσωπον ἀνέμου.

14

Ὡς τὸ πῦρ καίει τὸ δάσος, καὶ ὡς ἡ φλὸξ κατακαίει τὰ ὄρη,

15

οὕτω καταδίωξον αὐτοὺς μὲ τὴν ἀνεμοζάλην σου, καὶ μὲ τὸν ἀνεμοστρόβιλον σου κατατρόμαξον αὐτούς.

16

Γέμισον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀπὸ ἀτιμίας, καὶ θέλουσι ζητήσει τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

17

Ἄς καταισχυνθῶσι καὶ ἄς ταραχθῶσι διαπαντός· καὶ ἄς ἐντραπῶσι καὶ ἄς ἀπολεσθῶσι·

18

καὶ ἄς γνωρίσωσιν ὅτι σύ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι Κύριος, εἶσαι ὁ μόνος Ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.