Ψαλμοί 76

1

[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Νεγινώθ. Ψαλμὸς ᾠδῆς τοῦ Ἀσάφ.] Γνωστὸς εἶναι ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός· ἐν τῷ Ἰσραήλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

2

Ἡ δὲ σκηνή αὐτοῦ εἶναι ἐν Σαλήμ, καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών.

3

Ἐκεῖ συνέτριψε τὰ βέλη τοῦ τόξου, τὴν ἀσπίδα καὶ τὴν ῥομφαίαν καὶ τὸν πόλεμον. Διάψαλμα.

4

Εἶσαι λαμπρότερος ὑπὲρ τὰ ὄρη τῶν ἁρπακτήρων.

5

Οἱ θρασυκάρδιοι ἐγυμνώθησαν· ἐκοιμήθησαν τὸν ὕπνον αὑτῶν· καὶ οὐδεὶς τῶν ῥωμαλέων ἀνδρῶν εὕρηκε τὰς χεῖρας αὑτοῦ.

6

Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, Θεὲ τοῦ Ἰακώβ, ἔπεσον εἰς βαθύτατον ὕπνον καὶ ἡ ἅμαξα καὶ ὁ ἵππος.

7

Σὺ εἶσαι φοβερός· καὶ τίς δύναται νὰ σταθῆ ἔμπροσθέν σου, ὅταν ὀργισθῇς;

8

Ἐξ οὐρανοῦ ἔκαμες νὰ ἀκουσθῇ κρίσις· ἡ γῆ ἐφοβήθη καὶ ἡσύχασεν,

9

ὅτε ἐσηκώθη εἰς κρίσιν ὁ Θεός, διὰ νὰ σώσῃ πάντας τοὺς πράους τῆς γῆς. Διάψαλμα.

10

Βεβαίως ὁ θυμὸς τοῦ ἀνθρώπου θέλει καταντήσει εἰς ἔπαινον σου· θέλεις χαλινώσει τὸ ὑπόλοιπον τοῦ θυμοῦ.

11

Κάμετε εὐχὰς καὶ ἀπόδοτε εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σας· πάντες οἱ κύκλῳ αὐτοῦ ἄς φέρωσι δῶρα εἰς τὸν φοβερόν·

12

τὸν ἀφαιροῦντα τὸ πνεῦμα τῶν ἀρχόντων, τὸν φοβερὸν εἰς τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς.