Ψαλμοί 70

1

[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ, εἰς ἀνάμνησιν.] Θεέ, τάχυνον νὰ μὲ ἐλευθερώσῃς· τάχυνον, Κύριε, εἰς βοήθειάν μου.

2

Ἄς αἰσχυνθῶσι καὶ ἄς ἐντραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου· ἄς στραφῶσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἄς ἐντραπῶσιν οἱ θέλοντες τὸ κακὸν μου.

3

Ἄς στραφῶσιν ὀπίσω πρὸς ἀμοιβήν τῆς αἰσχύνης αὑτῶν οἱ λέγοντες, εγε, εγε.

4

Ἄς ἀγάλλωνται καὶ ἄς εὐφραίνωνται εἰς σὲ πάντες οἱ ζητοῦντές σε· καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὴν σωτηρίαν σου ἄς λέγωσι διαπαντός, Μεγαλυνθήτω ὁ Θεός.

5

Ἐγὼ δὲ εἶμαι πτωχὸς καὶ πένης· Θεέ, τάχυνον πρὸς ἐμέ· σὺ εἶσαι βοήθειά μου καὶ ἐλευθερωτής μου· Κύριε, μή βραδύνῃς.