Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1770

Ψαλμοί 67

1

[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Νεγινώθ. Ψαλμὸς ᾠδῆς.] Ὁ Θεὸς νὰ σπλαγχνισθῇ ἡμᾶς καὶ νὰ εὐλογήσῃ ἡμᾶς! νὰ ἐπιφάνῃ τὸ πρόσωπόν αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς! Διάψαλμα.

2

Διὰ νὰ γνωρισθῇ ἐν τῇ γῇ ἡ ὁδὸς σου, ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἡ σωτηρία σου.

3

Ἄς σὲ ὑμνῶσιν οἱ λαοί, Θεέ· ἄς σὲ ὑμνῶσι πάντες οἱ λαοί.

4

Ἄς εὐφρανθῶσι καὶ ἄς ἀλαλάξωσι τὰ ἔθνη· διότι θέλεις κρίνει τοὺς λαοὺς ἐν εὐθύτητι καὶ τὰ ἔθνη ἐν τῇ γῇ θέλεις ὁδηγήσει. Διάψαλμα.

5

Ἄς σὲ ὑμνῶσιν οἱ λαοί, Θεέ, ἄς σὲ ὑμνῶσι πάντες οἱ λαοί.

6

Ἡ γῆ θέλει δίδει τὸν καρπὸν αὑτῆς· θέλει μᾶς εὐλογήσει ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

7

Θέλει μᾶς εὐλογήσει ὁ Θεός, καὶ θέλουσι φοβηθῆ αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770