Ψαλμοί 65

1

[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν. Ψαλμὸς ᾠδῆς τοῦ Δαβίδ.] Σὲ προσμένει ὕμνος, Θεέ, ἐν Σιών· καὶ εἰς σὲ θέλει ἀποδοθῆ ἡ εὐχή.

2

Ὦ ἀκούων προσευχήν, εἰς σὲ θέλει ἔρχεσθαι πᾶσα σάρξ.

3

Λόγοι ἀνομίας ὑπερίσχυσαν κατ᾿ ἐμοῦ· σὺ θέλεις καθαρίσει τὰς παραβάσεις ἡμῶν.

4

Μακάριος ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ἐξέλεξας καὶ προσέλαβες, διὰ νὰ κατοικῇ ἐν ταῖς αὐλαῖς σου· θέλομεν χορτασθῆ ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν τοῦ οἴκου σου, τοῦ ἁγίου ναοῦ σου.

5

Διὰ τρομερῶν πραγμάτων μετὰ δικαιοσύνης θέλεις ἀποκρίνεσθαι πρὸς ἡμᾶς, Θεὲ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, καὶ τῶν μακρὰν ἐν θαλάσσῃ·

6

ὁ στερεόνων διὰ τῆς δυνάμεώς σου τὰ ὄρη, ὁ περιεζωσμένος ἰσχύν·

7

ὁ κατασιγάζων τὸν ἦχον τῆς θαλάσσης, τὸν ἦχον τῶν κυμάτων αὐτῆς καὶ τὸν θόρυβον τῶν λαῶν.

8

καὶ αὐτοὶ οἱ κατοικοῦντες τὰ πέρατα φοβοῦνται τὰ σημεῖα σου· χαροποιεῖς τὰς ἀρχὰς τῆς αὐγῆς καὶ τῆς ἑσπέρας.

9

Ἐπισκέπτεσαι τὴν γῆν καὶ ποτίζεις αὐτήν· ὑπερπλουτίζεις αὐτήν· ὁ ποταμὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι πλήρης ὑδάτων· ἑτοιμάζεις τὸν σῖτον αὐτῶν, ἐπειδή οὕτω διέταξας.

10

Τὰ αὐλάκια αὐτῆς ποτίζεις· ἐξομαλίζεις τοὺς βώλους αὐτῆς· ἁπαλύνεις αὐτήν διὰ σταλακτῆς βροχῆς· εὐλογεῖς τὰ βλαστήματα αὐτῆς.

11

Στεφανόνεις τὸ ἔτος μὲ τὰ ἀγαθὰ σου· καὶ τὰ ἴχνη σου σταλάζουσι πάχος.

12

Σταλάζουσιν αἱ βοσκαὶ τῆς ἐρήμου καὶ οἱ λόφοι περιζώνονται χαράν.

13

Αἱ πεδιάδες εἶναι ἐνδεδυμέναι ποίμνια καὶ αἱ κοιλάδες ἐσκεπασμέναι ὑπὸ σίτου· ἀλαλάζουσι καὶ ἔτι ὑμνολογοῦσι.