Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1770

Ψαλμοί 29

1

[Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Ἀπόδοτε εἰς τὸν Κύριον, υἱοὶ τῶν δυνατῶν, ἀπόδοτε εἰς τὸν Κύριον δόξαν καὶ κράτος.

2

Ἀπόδοτε εἰς τὸν Κύριον τὴν δόξαν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ· προσκυνήσατε τὸν Κύριον ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ ἁγιαστηρίῳ αὐτοῦ.

3

Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπὶ τῶν ὑδάτων· ὁ Θεὸς τῆς δόξης βροντᾷ· ὁ Κύριος εἶναι ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν.

4

Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου εἶναι δυνατή· ἡ φωνή τοῦ Κυρίου εἶναι μεγαλοπρεπής.

5

Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου συντρίβει κέδρους· καὶ συντρίβει Κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου·

6

Καὶ κάμνει αὐτὰς νὰ σκιρτῶσιν ὡς μόσχος τὸν Λίβανον καὶ τὸ Σιριὼν ὡς νέος μονόκερως.

7

Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου καταδιαιρεῖ τὰς φλόγας τοῦ πυρός.

8

Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου σείει τὴν ἔρημον· ὁ Κύριος σείει τὴν ἔρημον Κάδης.

9

Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου κάμνει νὰ κοιλοπονῶσιν αἱ ἔλαφοι καὶ γυμνόνει τὰ δάση· ἐν δὲ τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις κηρύττει τὴν δόξαν αὐτοῦ.

10

Ὁ Κύριος κάθηται ἐπὶ τὸν κατακλυσμόν· καὶ κάθηται ὁ Κύριος Βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα.

11

Ὁ Κύριος θέλει δώσει δύναμιν εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ· ὁ Κύριος θέλει εὐλογήσει τὸν λαὸν αὑτοῦ ἐν εἰρήνῃ.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770