Ψαλμοί 148

1

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις.

2

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.

3

Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιε καὶ σελήνη· αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα τὰ ἄστρα τοῦ φωτός.

4

Αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὰ ὕδατα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.

5

Ἄς αἰνῶσι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου· διότι αὐτὸς προσέταξε, καὶ ἐκτίσθησαν·

6

καὶ ἐστερέωσεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· ἔθεσε διάταγμα, τὸ ὁποῖον δὲν θέλει παρέλθει.

7

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι·

8

πῦρ καὶ χάλαζα, χιὼν καὶ ἀτμίς, ἀνεμοστρόβιλος, ὁ ἐκτελῶν τὸν λόγον αὐτοῦ·

9

τὰ ὄρη καὶ πάντα τὰ βουνά· δένδρα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι·

10

τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη· ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά.

11

Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί· ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ τῆς γῆς·

12

νέοι τε καὶ παρθένοι, γέροντες μετὰ νεωτέρων

13

ἄς αἰνῶσι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου· διότι τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου εἶναι ὑψωμένον·

14

Ἡ δόξα αὐτοῦ εἶναι ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανόν· καὶ αὐτὸς ὕψωσε κέρας εἰς τὸν λαὸν αὑτοῦ, ὕμνον εἰς πάντας τοὺς ὁσίους αὑτοῦ, εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λαὸν ὅστις εἶναι πλησίον αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα.