Ψαλμοί 131

1

[Ὠιδή τῶν Ἀναβαθμῶν, τοῦ Δαβίδ.] Κύριε, δὲν ὑπερηφανεύθη ἡ καρδία μου οὐδὲ ὑψώθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ μου· οὐδὲ περιπατῶ εἰς πράγματα μεγάλα καὶ ὑψηλότερα ὑπὲρ ἐμέ.

2

Βεβαίως, ὑπέταξα καὶ καθησύχασα τὴν ψυχήν μου, ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον παιδίον πλησίον τῆς μητρὸς αὑτοῦ· ἡ ψυχή μου εἶναι ἐν ἐμοὶ ὡς ἀπογεγαλακτισμένον παιδίον.

3

Ἄς ἐλπίζῃ ὁ Ἰσραήλ ἐπὶ τὸν Κύριον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.