Ψαλμοί 129

1

[Ὠιδή τῶν Ἀναβαθμῶν.] Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἐκ νεότητός μου, ἄς εἴπῃ τώρα ὁ Ἰσραήλ·

2

Πολλάκις μὲ ἐπολέμησαν ἐκ νεότητός μου· ἀλλὰ δὲν ὑπερίσχυσαν ἐναντίον μου.

3

Οἱ γεωργοὶ ἠροτρίασαν ἐπὶ τῶν νώτων μου· ἔσυραν μακρὰ τὰ αὐλάκια αὑτῶν.

4

Ἀλλὰ δίκαιος ὁ Κύριος· κατέκοψε τὰ σχοινία τῶν ἀσεβῶν.

5

Ἄς αἰσχυνθῶσι καὶ ἄς στραφῶσιν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες τὴν Σιών.

6

Ἄς γείνωσιν ὡς ὁ χόρτος τῶν δωμάτων, ὅστις πρὶν ἐκριζωθῆ ξηραίνεται·

7

ἀπὸ τοῦ ὁποίου δὲν γεμίζει ὁ θεριστής τὴν χεῖρα αὑτοῦ, οὐδὲ ὁ δένων τὰ χειρόβολα τὸν κόλπον αὑτοῦ·

8

ὥστε οἱ διαβάται δὲν θέλουσιν εἰπεῖ, Εὐλογία Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς· σᾶς εὐλογοῦμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου.