Ψαλμοί 128

1

[Ὠιδή τῶν Ἀναβαθμῶν.] Μακάριος πᾶς ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ὁ περιπατῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.

2

Διότι θέλεις τρώγει ἀπὸ τοῦ κόπου τῶν χειρῶν σου· μακάριος θέλεις εἶσθαι, καὶ εὐτυχία εἰς σέ.

3

Ἡ γυνή σου θέλει εἶσθαι ὡς ἄμπελος εὔκαρπος εἰς τὰ πλάγια τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοὶ σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.

4

Ἰδού, οὕτω θέλει εὐλογηθῆ ὁ ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.

5

Ὁ Κύριος θέλει σὲ εὐλογήσει ἐκ τῆς Σιών, καὶ θέλεις ἰδεῖ τὸ καλὸν τῆς Ἱερουσαλήμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·

6

καὶ θέλεις ἰδεῖ υἱοὺς τῶν υἱῶν σου· εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.