Ψαλμοί 120

1

[Ὠιδή τῶν Ἀναβαθμῶν.] Ἐν τῇ θλίψει μου ἔκραξα πρὸς τὸν Κύριον, καὶ εἰσήκουσέ μου.

2

Κύριε, λύτρωσον τὴν ψυχήν μου ἀπό χειλέων ψευδῶν, ἀπὸ γλώσσης δολίας.

3

Τί θέλει σοὶ δώσει ἤ τί θέλει σοὶ προσθέσει ἡ δολία γλῶσσα;

4

Τὰ ἠκονημένα βέλη τοῦ δυνατοῦ, μετὰ ἀνθράκων ἀρκεύθου.

5

Οὐαὶ εἰς ἐμέ, διότι παροικῶ ἐν Μεσέχ, κατοικῶ ἐν ταῖς σκηναῖς τοῦ Κηδάρ·

6

Πολὺν καιρὸν κατῴκησεν ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην.

7

Ἐγὼ ἀγαπῶ τὴν εἰρήνην· ἀλλ᾿ ὅταν ὁμιλῶ, αὐτοὶ ἑτοιμάζονται διὰ πόλεμον.