Ψαλμοί 117

1

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη· δοξολογεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί·

2

Διότι τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἶναι μέγα ἐφ᾿ ἡμᾶς· καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀλληλούϊα.