Ιώβ 9

1

Ἡ δὲ Ἱεριχὼ ἦτο συγκεκλεισμένη καὶ χυρωμένη ἐξ αἰτίας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· οὐδεὶς ἐξήρχετο καὶ οὐδεὶς εἰσήρχετο.

2

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἰδού, παρέδωκα εἰς τὴν χεῖρά σου τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ τοὺς δυνατοὺς ἐν ἰσχύϊ.

3

Καὶ θέλετε περιέλθει τὴν πόλιν, πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου, κύκλῳ τῆς πόλεως ἅπαξ· οὕτω θέλεις κάμνει ἕξ ἡμέρας.

4

Καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς θέλουσι βαστάζει ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ ἑπτὰ σάλπιγγας κερατίνας· καὶ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν θέλετε περιέλθει τὴν πόλιν ἑπτάκις· καὶ οἱ ἱερεῖς θέλουσι σαλπίζει μέ τὰς σάλπιγγας.

5

Καὶ ὅταν σαλπίσωσι μὲ τὴν κερατίνην ἐπεκτείνοντες, καθὼς ἀκούσητε τὸν ἦχον τῆς σάλπιγγος, πᾶς ὁ λαὸς θέλει ἀλαλάξει μέγαν ἀλαλαγμόν, καὶ θέλει καταπέσει τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ὑφ᾿ ἑαυτό, καὶ ὁ λαὸς θέλει ἀναβῆ, ἕκαστος κατ᾿ ἐνώπιον αὑτοῦ.

6

Καὶ ἐκάλεσεν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή τοὺς ἱερεῖς καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Λάβετε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης, καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς ἄς βαστάζωσιν ἑπτὰ σάλπιγγας κερατίνας ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου.

7

Καὶ εἶπε πρὸς τὸν λαόν, Περάσατε καὶ περιέλθετε τὴν πόλιν, καὶ οἱ ὡπλισμένοι ἄς περάσωσιν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου.

8

Καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε πρὸς τὸν λαόν, οἱ ἑπτὰ ἱερεῖς βαστάζοντες τὰς ἑπτὰ κερατίνας σάλπιγγας ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἐπέρασαν καὶ ἐσάλπιζον μέ τὰς σάλπιγγας, καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἠκολούθει αὐτούς.

9

Καὶ οἱ ὡπλισμένοι προεπορεύοντο τῶν ἱερέων, τῶν σαλπιζόντων μέ τὰς σάλπιγγας, καὶ ἡ ὁπισθοφυλακή ἠκολούθει ὄπισθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐνῷ οἱ ἱερεῖς προχωροῦντες ἐσάλπιζον μὲ τὰς σάλπιγγας.

10

Καὶ προσέταξεν ὁ Ἰησοῦς τὸν λαόν, λέγων, Δὲν θέλετε ἀλαλάξει, οὐδὲ θέλει ἀκουσθῆ ἡ φωνή σας, οὐδὲ θέλει ἐξέλθει λόγος ἐκ τοῦ στόματός σας, μέχρι τῆς ἡμέρας καθ᾿ ἥν θέλω σᾶς εἰπεῖ νὰ ἀλαλάξητε· τότε θέλετε ἀλαλάξει.

11

Καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ Κυρίου περιῆλθε τὴν πόλιν κύκλῳ ἅπαξ· καὶ ἦλθον εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ διενυκτέρευσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ.

12

Καὶ ἐξηγέρθη ὁ Ἰησοῦς τὸ πρωΐ, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσήκωσαν τὴν κιβωτὸν τοῦ Κυρίου·

13

καὶ οἱ ἑπτὰ ἱερεῖς, βαστάζοντες τὰς ἑπτὰ κερατίνας σάλπιγγας, προεπορεύοντο τῆς κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου, πορευόμενοι καὶ σαλπίζοντες μὲ τὰς σάλπιγγας· καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν ἐπορεύοντο οἱ ὡπλισμένοι· ἡ δὲ ὀπισθοφυλακή ἠκολούθει ὄπισθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ Κυρίου, ἐνῷ οἱ ἱερεῖς προχωροῦντες ἐσάλπιζον μὲ τὰς σάλπιγγας.

14

Καὶ τὴν δευτέραν ἡμέραν περιῆλθον τὴν πόλιν ἅπαξ, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὸ στρατόπεδον· οὕτως ἔκαμνον ἕξ ἡμέρας.

15

Καὶ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἐξηγέρθησαν περὶ τὰ χαράγματα καὶ περιῆλθον τὴν πόλιν ἑπτάκις κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον· μόνον ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ περιῆλθον τὴν πόλιν ἑπτάκις.

16

Καὶ εἰς τὴν ἑβδόμην φοράν, ἐνῷ ἐσάλπιζον οἱ ἱερεῖς μέ τὰς σάλπιγγας, εἶπεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν, Ἀλαλάξατε· διότι ὁ Κύριος παρέδωκεν εἰς ἐσᾶς τὴν πόλιν·

17

καὶ ἡ πόλις θέλει εἶσθαι ἀνάθεμα εἰς τὸν Κύριον, αὐτή καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ· εἰς μόνην τὴν Ῥαὰβ τὴν πόρνην θέλει φυλαχθῆ ἡ ζωή, εἰς αὐτήν καὶ εἰς πάντας τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ μετ᾿ αὐτῆς· διότι ἔκρυψε τοὺς κατασκόπους, τοὺς ὁποίους ἀπεστείλαμεν·

18

σεῖς ὅμως φυλάχθητε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, διὰ νὰ μή γείνητε ἀνάθεμα, λαμβάνοντες ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, καὶ καταστήσητε τὸ στρατόπεδον τοῦ Ἰσραήλ ἀνάθεμα καὶ ταράξητε αὐτό·

19

ἅπαν δὲ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ χάλκινα καὶ τὰ σιδηρὰ εἶναι ἀφιερωμένα εἰς τὸν Κύριον· εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ Κυρίου θέλουσιν εἰσαχθῆ.

20

Καὶ ἠλάλαξεν ὁ λαός, ὅτε ἐσάλπισαν μὲ τὰς σάλπιγγας· καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ λαὸς τὴν φωνήν τῶν σαλπίγγων, τότε ἠλάλαξεν ὁ λαὸς ἀλαλαγμὸν μέγαν, καὶ κατέπεσε τὸ τεῖχος ὑφ᾿ ἑαυτό, καὶ ἀνέβη ὁ λαὸς εἰς τὴν πόλιν, ἕκαστος κατ᾿ ἐνώπιον αὑτοῦ, καὶ ἐκυρίευσαν τὴν πόλιν.

21

Καὶ ἐξωλόθρευσαν ἐν στόματι μαχαίρας πάντας τοὺς ἐν τῇ πόλει, ἄνδρας καὶ γυναῖκας, νέους καὶ γέροντας, καὶ βόας καὶ πρόβατα καὶ ὄνους.

22

Εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς δύο ἄνδρας, τοὺς κατασκοπεύσαντας τὴν γῆν, Εἰσέλθετε εἰς τὴν οἰκίαν τῆς πόρνης καὶ ἐξαγάγετε ἐκεῖθεν τὴν γυναῖκα, καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καθὼς ὡμόσατε πρὸς αὐτήν.

23

Καὶ εἰσῆλθον οἱ νέοι οἱ κατάσκοποι καὶ ἐξήγαγον τὴν Ῥαὰβ καὶ τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς, καὶ πάντα ὅσα εἶχε· καὶ ἐξήγαγον πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτῆς καὶ ἐφύλαξαν αὐτοὺς ἔξω τοῦ στρατοπέδου τοῦ Ἰσραήλ.

24

Καὶ κατέκαυσαν τὴν πόλιν ἐν πυρὶ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ· μόνον τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ χάλκινα καὶ τὰ σιδηρὰ ἔδωκαν εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.

25

Καὶ εἰς τὴν Ῥαὰβ τὴν πόρνην καὶ εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ πατρὸς αὐτῆς καὶ εἰς πάντα ὅσα εἶχε, ὁ Ἰησοῦς ἐφύλαξε τὴν ζωήν· καὶ κατοικεῖ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ἰσραήλ ἕως τῆς σήμερον· διότι ἔκρυψε τοὺς κατασκόπους, τοὺς ὁποίους ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς διὰ νὰ κατασκοπεύσωσι τὴν Ἱεριχώ.

26

Καὶ ὥμοσεν ὁ Ἰησοῦς κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, λέγων, Κατηραμένος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἀναστήσῃ καὶ κτίσῃ τὴν πόλιν ταύτην τὴν Ἱεριχώ· μὲ τὸν θάνατον τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ αὑτοῦ θέλει βάλει τὰ θεμέλια αὐτῆς, καὶ μὲ τὸν θάνατον τοῦ νεωτάτου υἱοῦ αὑτοῦ θέλει στήσει τὰς πύλας αὐτῆς.

27

Καὶ ὁ Κύριος ἦτο μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διεφημίσθη καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν.