Ιώβ 27

1

Καὶ ἐξηκολούθησεν ὁ Ἰὼβ τὴν παραβολήν αὑτοῦ καὶ εἶπε·

2

Ζῇ ὁ Θεός, ὁ ἀποβαλὼν τὴν κρίσιν μου, καὶ ὁ Παντοδύναμος, ὁ πικράνας τὴν ψυχήν μου,

3

ὅτι πάντα τὸν χρόνον ἐνόσῳ ἡ πνοή μου εἶναι ἐν ἐμοὶ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς μυκτῆράς μου,

4

τὰ χείλη μου δὲν θέλουσι λαλήσει ἀδικίαν καὶ ἡ γλῶσσά μου δὲν θέλει μελετήσει δόλον.

5

Μή γένοιτο εἰς ἐμὲ νὰ σᾶς δικαιώσω· ἕως νὰ ἐκπνεύσω, δὲν θέλω ἀπομακρύνει τὴν ἀκεραιότητά μου ἀπ᾿ ἐμοῦ.

6

Θέλω κρατεῖ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ δὲν θέλω ἀφήσει αὐτήν· ἡ καρδία μου δὲν θέλει μὲ ἐλέγξει ἐνόσῳ ζῶ.

7

Ὁ ἐχθρὸς μου νὰ ἦναι ὡς ὁ ἀσεβής καὶ ὁ ἀνιστάμενος κατ᾿ ἐμοῦ ὡς ὁ παράνομος.

8

Διότι τίς ἡ ἐλπὶς τοῦ ὑποκριτοῦ, ἄν καὶ ἐπλεονέκτησεν, ὅταν ὁ Θεὸς ἀποσπᾷ τὴν ψυχήν αὐτοῦ;

9

Ἄρά γε θέλει ἀκούσει ὁ Θεὸς τὴν κραυγήν αὐτοῦ, ὅταν ἐπέλθῃ ἐπ᾿ αὐτὸν συμφορά;

10

Θέλει εὐφραίνεσθαι εἰς τὸν Παντοδύναμον; θέλει ἐπικαλεῖσθαι τὸν Θεὸν ἐν παντὶ καιρῷ;

11

θέλω σᾶς διδάξει τί εἶναι ἐν τῇ χειρὶ τοῦ Θεοῦ· ὅ, τι εἶναι παρὰ τῷ Παντοδυνάμῳ, δὲν θέλω κρύψει αὐτό.

12

Ἰδού, σεῖς πάντες εἴδετε· διὰ τί λοιπὸν εἶσθε ὅλως τόσον μάταιοι;

13

Τοῦτο εἶναι παρὰ Θεοῦ ἡ μερὶς τοῦ ἀσεβοῦς ἀνθρώπου, καὶ ἡ κληρονομία τῶν δυναστῶν, τὴν ὁποίαν θέλουσι λάβει παρὰ τοῦ Παντοδυνάμου.

14

Ἐὰν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πολλαπλασιασθῶσιν, εἶναι διὰ τὴν ῥομφαίαν· καὶ οἱ ἔκγονοι αὐτοῦ δὲν θέλουσι χορτασθῆ ἄρτον.

15

Οἱ ἐναπολειφθέντες αὐτοῦ θέλουσι ταφῆ ἐν θανάτῳ· καὶ αἱ χῆραι αὐτοῦ δὲν θέλουσι κλαύσει.

16

Καὶ ἄν ἐπισωρεύσῃ ἀργύριον ὡς τὸ χῶμα καὶ ἑτοιμάσῃ ἱμάτια ὡς τὸν πηλόν·

17

δύναται μὲν νὰ ἑτοιμάσῃ, πλήν ὁ δίκαιος θέλει ἐνδυθῆ αὐτά· καὶ ὁ ἀθῶος θέλει διαμοιρασθῆ τὸ ἀργύριον.

18

Οἰκοδομεῖ τὸν οἶκον αὑτοῦ ὡς τὸ σαράκιον, καὶ ὡς καλύβην, τὴν ὁποίαν κάμνει ὁ ἀγροφύλαξ.

19

Πλαγιάζει πλούσιος, πλήν δὲν θέλει συναχθῆ· ἀνοίγει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ καὶ δὲν ὑπάρχει.

20

Τρόμοι συλλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ὕδατα, ἀνεμοστρόβιλος ἁρπάζει αὐτὸν τὴν νύκτα.

21

Σηκόνει αὐτὸν ἀνατολικὸς ἄνεμος, καὶ ὑπάγει· καὶ ἀποσπᾷ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ τόπου αὐτοῦ.

22

Διότι ὁ Θεὸς θέλει ῥίψει κατ᾿ αὐτοῦ συμφορὰς καὶ δὲν θέλει φεισθῆ· ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ σπεύδει νὰ φύγῃ.

23

Θέλουσι κροτήσει τὰς χεῖρας αὑτῶν ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ θέλουσι συρίξει αὐτὸν ἀπὸ τοῦ τόπου αὑτῶν.