Ιώβ 18

1

Καὶ ἀπεκρίθη Βιλδὰδ ὁ Σαυχίτης καὶ εἶπεν·

2

Ἕως πότε δὲν θέλετε τελειώσει τοὺς λόγους; προσέξατε, καὶ ἔπειτα θέλομεν λαλήσει.

3

Διὰ τί λογιζόμεθα ὡς τετράποδα, καὶ ἐξαχρειούμεθα ἔμπροσθέν σας;

4

Ὦ διασπαράττων τὴν ψυχήν σου ἐν τῷ θυμῷ σου, διὰ σὲ ἡ γῆ θέλει ἐγκαταλειφθῆ; καὶ ὁ βράχος θέλει μετακινηθῆ ἀπὸ τοῦ τόπου αὑτοῦ;

5

Βεβαίως τὸ φῶς τῶν ἀσεβῶν θέλει σβεσθῆ, καὶ ὁ σπινθήρ τοῦ πυρὸς αὐτῶν δὲν θέλει ἀναλάμψει·

6

τὸ φῶς θέλει εἶσθαι σκότος ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, καὶ ὁ λύχνος αὐτοῦ ἄνωθεν αὐτοῦ θέλει σβεσθῆ·

7

τὰ βήματα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ θέλουσι συσταλθῆ, καὶ ἡ βουλή αὐτοῦ θέλει κατακρημνίσει αὐτόν.

8

Διότι μὲ τοὺς ἑαυτοῦ πόδας ἐρρίφθη εἰς δίκτυον, καὶ περιπατεῖ ἐπὶ βρόχων.

9

Παγὶς θέλει συλλάβει αὐτὸν ἀπὸ τῆς πτέρνας· ὁ κλέπτης θέλει ὑπερισχύσει κατ᾿ αὐτοῦ.

10

Ἡ παγὶς αὐτοῦ εἶναι κεκρυμμένη ἐν τῇ γῇ, καὶ ἡ ἐνέδρα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ.

11

Τρόμοι θέλουσι φοβίζει αὐτὸν κυκλόθεν, καὶ θέλουσι καταδιώκει αὐτὸν κατὰ πόδας.

12

Ἡ δύναμις αὐτοῦ θέλει λιμοκτονήσει, καὶ ὄλεθρος θέλει εἶσθαι ἕτοιμος εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.

13

Πρωτότοκος θάνατος θέλει καταφάγει τὸ κάλλος τοῦ δέρματος αὐτοῦ· τὸ κάλλος αὐτοῦ θέλει καταφάγει.

14

Τὸ θάρρος αὐτοῦ θέλει ἐκριζωθῆ ἀπὸ τῆς σκηνῆς αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς θέλει συρθῆ πρὸς τὸν βασιλέα τῶν τρόμων.

15

Οὗτοι θέλουσι κατοικήσει ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, ἥτις δὲν εἶναι πλέον αὐτοῦ· θεῖον θέλει διασπαρῆ ἐπὶ τὴν κατοικίαν αὐτοῦ.

16

Ὑποκάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ θέλουσι ξηρανθῆ, καὶ ἐπάνωθεν θέλει κοπῆ ὁ κλάδος αὐτοῦ.

17

Τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ θέλει ἐξαλειφθῆ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει πλέον τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν ταῖς πλατείαις.

18

Θέλει ἐξωσθῆ ἀπὸ τοῦ φωτὸς εἰς τὸ σκότος, καὶ θέλει ἐκβληθῆ ἀπὸ τοῦ κόσμου.

19

Δὲν θέλει ἔχει οὔτε υἱὸν οὔτε ἔγγονον μεταξὺ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ, οὐδὲ ὑπόλοιπον ἐν ταῖς κατοικίαις αὑτοῦ.

20

Οἱ μεταγενέστεροι θέλουσιν ἐκπλαγῆ διὰ τὴν ἡμέραν αὐτοῦ, καθὼς οἱ προγενέστεροι ἔλαβον φρίκην.

21

Βεβαίως τοιαῦται εἶναι αἱ κατοικίαι τοῦ ἀσεβοῦς, καὶ οὗτος ὁ τόπος τοῦ μή γνωρίζοντος τὸν Θεόν.