Ιώβ 12

1

Ὁ δὲ Ἰὼβ ἀπεκρίθη καὶ εἶπε·

2

Σεῖς εἶσθε ἀληθῶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ μὲ σᾶς θέλει τελευτήσει ἡ σοφία.

3

Καὶ ἐγὼ ἔχω σύνεσιν ὡς καὶ ὑμεῖς· δὲν εἶμαι κατώτερος ὑμῶν· καὶ τίς δὲν γνωρίζει τοιαῦτα πράγματα;

4

Ἔγεινα χλεύη εἰς τὸν πλησίον μου, ὅστις ἐπικαλοῦμαι τὸν Θεόν, καὶ μοὶ ἀποκρίνεται. Ὁ δίκαιος καὶ ἄμεμπτος περιγελᾶται.

5

Ὁ κινδυνεύων νὰ ὀλισθήσῃ μὲ τοὺς πόδας εἶναι εἰς τὸν στοχασμὸν τοῦ εὐτυχοῦντος ὡς λύχνος καταπεφρονημένος.

6

Αἱ σκηναὶ τῶν ληστῶν εὐτυχοῦσι, καὶ οἱ παροργίζοντες τὸν Θεὸν εἶναι ἐν ἀσφαλείᾳ, εἰς τὰς χεῖρας τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς φέρει ἀφθονίαν.

7

Ἀλλ᾿ ἐρώτησον τώρα τὰ ζῷα, καὶ θέλουσι σὲ διδάξει· καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ θέλουσι σοὶ ἀπαγγείλει·

8

ἤ λάλησον πρὸς τὴν γῆν, καὶ θέλει σὲ διδάξει· καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης θέλουσι σοὶ διηγηθῆ.

9

Τίς ἐκ πάντων τούτων δὲν γνωρίζει, ὅτι ἡ χεὶρ τοῦ Κυρίου ἔκαμε ταῦτα;

10

Ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ψυχή πάντων τῶν ζώντων καὶ ἡ πνοή πάσης ἀνθρωπίνης σαρκός.

11

Τὸ τίον δὲν διακρίνει τοὺς λόγους; καὶ ὁ οὐρανίσκος λαμβάνει γεῦσιν τοῦ φαγητοῦ αὑτοῦ;

12

Ἡ σοφία εἶναι μετὰ τῶν γερόντων, καὶ ἡ σύνεσις ἐν τῇ μακρότητι τῶν ἡμερῶν.

13

Ἐν αὐτῷ εἶναι ἡ σοφία καὶ ἡ δύναμις· αὐτὸς ἔχει βουλήν καὶ σύνεσιν.

14

Ἰδού, καταστρέφει, καὶ δὲν ἀνοικοδομεῖται· κλείει κατὰ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδεὶς ὁ ἀνοίγων.

15

Ἰδού, κρατεῖ τὰ ὕδατα, καὶ ξηραίνονται· πάλιν ἐξαποστέλλει αὐτὰ, καὶ καταστρέφουσι τὴν γῆν.

16

Μετ᾿ αὐτοῦ εἶναι ἡ δύναμις καὶ ἡ σοφία· αὐτοῦ εἶναι ὁ ἀπατώμενος καὶ ὁ ἀπατῶν.

17

Παραδίδει λάφυρον τοὺς βουλευτὰς καὶ μωραίνει τοὺς κριτάς.

18

Λύει τὴν ζώνην τῶν βασιλέων καὶ περιζώνει τὴν ὀσφὺν αὐτῶν μὲ σχοινίον.

19

Παραδίδει λάφυρον τοὺς ἄρχοντας καὶ καταστρέφει τοὺς ἰσχυρούς.

20

Ἀφαιρεῖ τὸν λόγον τῶν δεινῶν ῥητόρων, καὶ σηκόνει τὴν σύνεσιν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων.

21

Ἐκχέει καταφρόνησιν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ λύει τὴν ζώνην τῶν ἰσχυρῶν.

22

Ἀποκαλύπτει ἐκ τοῦ σκότους βαθέα πράγματα, καὶ ἐξάγει εἰς φῶς τὴν σκιάν τοῦ θανάτου.

23

Μεγαλύνει τὰ ἔθνη καὶ ἀφανίζει αὐτά· πλατύνει τὰ ἔθνη καὶ συστέλλει αὐτά.

24

Ἀφαιρεῖ τὴν καρδίαν ἀπὸ τῶν ἀρχηγῶν τῶν λαῶν τῆς γῆς, καὶ κάμνει αὐτοὺς νὰ περιπλανῶνται ἐν ἐρήμῳ ἀβάτῳ·

25

ψηλαφῶσιν ἐν σκότει χωρὶς φωτός, καὶ κάμνει αὐτοὺς νὰ παραφέρωνται ὡς ὁ μεθύων.