Ἔσδρας 1

1

Καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει Κύρου τοῦ βασιλέως τῆς Περσίας, διὰ νὰ πληρωθῇ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὁ διὰ στόματος τοῦ Ἱερεμίου, διήγειρεν ὁ Κύριος τὸ πνεῦμα τοῦ Κύρου βασιλέως τῆς Περσίας, καὶ διεκήρυξε δι᾿ ὅλου τοῦ βασιλείου αὑτοῦ, καὶ μάλιστα ἐγγράφως, λέγων,

2

Οὕτω λέγει Κῦρος ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας· πάντα τὰ βασίλεια τῆς γῆς ἔδωκεν εἰς ἐμὲ Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ· καὶ αὐτὸς προσέταξεν εἰς ἐμὲ νὰ οἰκοδομήσω εἰς αὐτὸν οἶκον ἐν Ἱερουσαλήμ, ἥτις εἶναι ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ·

3

τίς ἐξ ὑμῶν εἶναι ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ; ὁ Θεὸς αὐτοῦ ἔστω μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἄς ἀναβῇ εἰς Ἱερουσαλήμ, ἥτις εἶναι ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ ἄς οἰκοδομήσῃ τὸν οἶκον Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ· αὐτὸς εἶναι ὁ Θεὸς ὁ ἐν Ἱερουσαλήμ·

4

πάντα δὲ ἀπολειπόμενον, ἐκ πάντων τῶν τόπων, ὅπου παροικεῖ, ἄς βοηθήσωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου αὐτοῦ μὲ ἀργύριον καὶ μὲ χρυσίον καὶ μὲ ἀγαθὰ καὶ μὲ κτήνη, ἐκτὸς τῆς προαιρετικῆς προσφορᾶς διὰ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ.

5

Τότε ἐσηκώθησαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Βενιαμὶν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευΐται, μετὰ πάντων ὅσων τὸ πνεῦμα διήγειρεν ὁ Θεὸς εἰς τὸ νὰ ἀναβῶσι διὰ νὰ οἰκοδομήσωσι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ·

6

καὶ πάντες οἱ πέριξ αὐτῶν ἐβοήθησαν αὐτοὺς μὲ σκεύη ἀργυρά, μὲ χρυσίον, μὲ ἀγαθὰ καὶ μὲ κτήνη καὶ μὲ πολύτιμα πράγματα, ἐκτὸς πασῶν τῶν προαιρετικῶν προσφορῶν.

7

Καὶ ἐξήγαγεν ὁ βασιλεὺς Κύρος τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα ὁ Ναβουχοδονόσορ εἶχε φέρει ἀπὸ Ἱερουσαλήμ καὶ θέσει αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ αὑτοῦ·

8

καὶ ἐξήγαγε ταῦτα Κῦρος ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας διὰ χειρὸς τοῦ Μιθρεδὰθ τοῦ θησαυροφύλακος, καὶ ἠρίθμησεν αὐτὰ εἰς τὸν Σασαβασσὰρ τὸν ἄρχοντα τῆς Ἰουδαίας.

9

Καὶ οὗτος εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν· τριάκοντα δίσκοι χρυσοί, χίλιοι δίσκοι ἀργυροί, εἰκοσιεννέα μάχαιραι,

10

τριάκοντα φιάλαι χρυσαί, τετρακόσιαι δέκα φιάλαι ἀργυραὶ δεύτεραι, ἄλλα σκεύη χίλια.

11

Πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσὰ καὶ ἀργυρὰ ἦσαν πεντακισχίλια καὶ τετρακόσια· τὰ πάντα ἀνεβίβασεν ὁ Σασαβασσὰρ μετὰ τῶν αἰχμαλώτων τῶν ἀναβιβασθέντων ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλήμ.