2 Παραλειπομένων 3

1

Καὶ ἤρχισεν ὁ Σολομὼν νὰ οἰκοδομῇ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου ἐν Ἱερουσαλήμ ἐν τῷ ὄρει Μοριά, ὅπου ἐφάνη ὁ Κύριος εἰς τὸν Δαβὶδ τὸν πατέρα αὐτοῦ, ἐν τῷ τόπῳ τὸν ὁποῖον ἡτοίμασεν ὁ Δαβὶδ ἐν τῷ ἁλωνίῳ Ὀρνὰν τοῦ Ἰεβουσαίου.

2

Καὶ ἤρχισε νὰ οἰκοδομῇ τῇ δευτέρᾳ τοῦ δευτέρου μηνός, ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὑτοῦ.

3

Τοῦτο δὲ ἦτο τὸ σχέδιον τοῦ Σολομῶντος διὰ νὰ οἰκοδομήσῃ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ· τὸ μῆκος εἰς πήχας, κατὰ τὸ πρῶτον μέτρον, ἦτο ἑξήκοντα πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος εἴκοσι πηχῶν,

4

Καὶ τὸ πρόναον, τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου, εἶχε μῆκος κατὰ τὸ πλάτος τοῦ οἴκου εἴκοσι πηχῶν, καὶ ὕψος ἑκατὸν εἴκοσι· καὶ ἐσκέπασεν αὐτὸ ἔσωθεν μὲ χρυσίον καθαρόν.

5

Καὶ ἐστέγασε τὸν οἶκον τὸν μέγαν μὲ ξύλα πεύκινα, τὰ ὁποῖα καὶ ἐσκέπασε μὲ χρυσὸν καθαρόν, καὶ ἐνέγλυψεν ἐπ᾿ αὐτὸν φοίνικας καὶ ἁλύσεις.

6

Καὶ ἐκόσμησε τὸν οἶκον μὲ λίθους τιμίους διὰ ὡραιότητα· τὸ δὲ χρυσίον ἦτο χρυσίον Φαρουΐμ.

7

Ἐσκέπασεν ἔτι μὲ χρυσίον τὸν οἶκον, τὰς δοκούς, τοὺς παραστάτας καὶ τοὺς τοίχους αὐτοῦ καὶ τὰς θύρας αὐτοῦ· καὶ ἐνέγλυψε χερουβεὶμ ἐπὶ τῶν τοίχων.

8

Καὶ ἔκαμε τὸν οἶκον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, τὸ μῆκος αὐτοῦ κατὰ τὸ πλάτος τοῦ οἴκου, εἴκοσι πηχῶν, καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ εἴκοσι πηχῶν· καὶ ἐσκέπασεν αὐτὸν μὲ χρυσίον καθαρὸν ἑξακοσίων ταλάντων.

9

τὸ βάρος δὲ τῶν καρφίων ἦτο πεντήκοντα σίκλοι χρυσίου. Καὶ ἐσκέπασε τὰ ὑπερῷα μὲ χρυσίον.

10

Καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων ἔκαμε δύο χερουβεὶμ ἐργασίας γλυπτῆς καὶ ἐσκέπασεν αὐτὰ μὲ χρυσίον.

11

Καὶ αἱ πτέρυγες τῶν χερουβεὶμ εἶχον μῆκος εἴκοσι πηχῶν· ἡ μία πτέρυξ πέντε πηχῶν, ἐγγίζουσα τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου· καὶ ἡ ἄλλη πτέρυξ πέντε πηχῶν, ἐγγίζουσα τὴν πτέρυγα τοῦ ἄλλου χερούβ.

12

Καὶ ἡ μία πτέρυξ τοῦ ἄλλου χεροὺβ πέντε πηχῶν, ἐγγίζουσα τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου· καὶ ἡ ἄλλη πτέρυξ πέντε πηχῶν, ἁπτομένη τῆς πτέρυγος τοῦ ἄλλου χερούβ.

13

Αἱ πτέρυγες τῶν χερουβεὶμ τούτων ἐξηπλοῦντο εἴκοσι πήχας· καὶ αὐτὰ ἵσταντο ἐπὶ τοὺς πόδας αὑτῶν, τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἔβλεπον πρὸς τὸν οἶκον.

14

Καὶ ἔκαμε τὸ καταπέτασμα ἐκ κυανοῦ καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου, καὶ ὕφανεν ἐπ᾿ αὐτοῦ χερουβείμ.

15

Ἔκαμεν ἔτι ἔμπροσθεν τοῦ οἴκου δύο στύλους τριάκοντα πέντε πηχῶν τὸ μῆκος, καὶ τὸ ἐπίθεμα τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἑκάστου, πέντε πηχῶν.

16

Καὶ ἔκαμεν ἁλύσεις ἐν τῷ χρηστηρίῳ, καὶ ἔβαλεν αὐτὰς ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων· καὶ ἔκαμεν ἑκατὸν ῥόδια καὶ ἔβαλεν αὐτὰ ἐπὶ τῶν ἁλύσεων.

17

Καὶ ἔστησε τοὺς στύλους κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ ἀριστερῶν· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ ἐκ δεξιῶν Ἰαχεὶν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐξ ἀριστερῶν Βοάς.