2 Παραλειπομένων 17

1

Ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωσαφὰτ ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη κατὰ τοῦ Ἰσραήλ.

2

Καὶ ἔβαλε δυνάμεις εἰς πάσας τὰς ὀχυρὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα καὶ κατέστησε φρουρὰς ἐν τῇ γῇ Ἰούδα καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ Ἐφραΐμ, τὰς ὁποίας εἶχε κυριεύσει Ἀσὰ ὁ πατήρ αὐτοῦ.

3

Καὶ ἦτο Κύριος μετὰ τοῦ Ἰωσαφάτ, ἐπειδή περιεπάτησεν ἐν ταῖς ὁδοῖς Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ταῖς πρώταις, καὶ δὲν ἐξεζήτησε τοὺς Βααλείμ·

4

ἀλλὰ τὸν Θεὸν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ἐξεζήτησε καὶ εἰς τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ περιεπάτησε καὶ οὐχὶ κατὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἰσραήλ.

5

Διὰ τοῦτο ἐστερέωσεν ὁ Κύριος τὴν βασιλείαν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ὁ Ἰούδας ἔδωκε δῶρα εἰς τὸν Ἰωσαφάτ· καὶ ἀπέκτησε πλοῦτον καὶ δόξαν πολλήν.

6

Καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς τὰς ὁδοὺς τοῦ Κυρίου· καὶ ἔτι ἀφρεσε τοὺς ὑψηλοὺς τόπους καὶ τὰ ἄλση ἀπὸ τοῦ Ἰούδα.

7

Καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀπέστειλε τοὺς ἄρχοντας αὑτοῦ, τὸν Βὲν-ἀΐλ καὶ τὸν Ὀβαδίαν καὶ τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὸν Ναθαναήλ καὶ τὸν Μιχαΐαν, διὰ νὰ διδάσκωσιν ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ Ἰούδα.

8

καὶ μετ᾿ αὐτῶν τοὺς Λευΐτας, τὸν Σεμαΐαν καὶ Ναθανίαν καὶ Ζεβαδίαν καὶ Ἀσαήλ καὶ Σεμιραμὼθ καὶ Ἰωνάθαν καὶ Ἀδωνίαν καὶ Τωβίαν καὶ Τὼβ-ἀδωνίαν, τοὺς Λευΐτας· καὶ μετ᾿ αὐτῶν Ἐλισαμὰ καὶ Ἰωράμ, τοὺς ἱερεῖς·

9

καὶ ἐδίδασκον ἐν τῷ Ἰούδα, ἔχοντες μεθ᾿ ἑαυτῶν τὸ βιβλίον τοῦ νόμου τοῦ Κυρίου, καὶ περιήρχοντο εἰς πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα καὶ ἐδίδασκον τὸν λαόν.

10

Καὶ ἐπέπεσε φόβος Κυρίου ἐπὶ πάσας τὰς βασιλείας τῶν πέριξ τοῦ Ἰούδα τόπων· καὶ δὲν ἐπολέμουν ἐναντίον τοῦ Ἰωσαφάτ.

11

Καὶ ἀπὸ τῶν Φιλισταίων ἔφερον δῶρα πρὸς τὸν Ἰωσαφὰτ καὶ φόρον ἀργυρίου· οἱ Ἄραβες προσέτι ἔφερον πρὸς αὐτὸν ποίμνια κριῶν ἑπτὰ χιλιάδας ἑπτακοσίους καὶ τράγων ἑπτὰ χιλιάδας ἑπτακοσίους.

12

Καὶ προεχώρει ὁ Ἰωσαφὰτ μεγαλυνόμενος σφόδρα· καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν Ἰούδᾳ φρούρια καὶ πόλεις ἀποθηκῶν.

13

Καὶ εἶχε πολλὰ ἔργα ἐν ταῖς πόλεσιν Ἰούδα· καὶ ἄνδρας πολεμιστάς, δυνατοὺς ἐν ἰσχύϊ, ἐν Ἱερουσαλήμ.

14

Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ ἀριθμοὶ αὐτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατριῶν αὐτῶν· ἐκ τοῦ Ἰούδα, χιλίαρχοι, Ἀδνὰ ὁ ἀρχηγός, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ τριακόσιαι χιλιάδες.

15

Καὶ μετὰ τοῦτον Ἰωανὰν ὁ ἀρχηγός, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ διακόσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδες.

16

Καὶ μετὰ τοῦτον Ἀμασίας ὁ υἱὸς τοῦ Ζιχρί, ὅστις προθύμως προσέφερεν ἑαυτὸν εἰς τὸν Κύριον· καὶ μετ᾿ αὐτοῦ διακόσιαι χιλιάδες δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ.

17

Ἐκ δὲ τοῦ Βενιαμίν, δυνατὸς ἐν ἰσχύϊ, Ἐλιαδὰ καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τοξόται καὶ ἀσπιδοφόροι διακόσιαι χιλιάδες.

18

Καὶ μετὰ τοῦτον Ἰωζαβάδ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες ὡπλισμένοι εἰς πόλεμον.

19

Οὗτοι ἦσαν οἱ ὑπηρετοῦντες τὸν βασιλέα, ἐκτὸς τῶν ὅσους ἔβαλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὰς ὀχυρὰς πόλεις ἐν παντὶ τῷ Ἰούδᾳ.