1 Παραλειπομένων 3

1

Οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Δαβίδ, οἱ γεννηθέντες εἰς αὐτὸν ἐν Χεβρών· ὁ πρωτότοκος, Ἀμνών, ἐκ τῆς Ἀχινοὰμ τῆς Ἰεζραηλίτιδος· ὁ δεύτερος, Δανιήλ, ἐκ τῆς Ἀβιγαίας τῆς Καρμηλίτιδος·

2

ὁ τρίτος, Ἀβεσσαλώμ, ὁ υἱὸς τῆς Μααχά, θυγατρὸς τοῦ Θαλμαΐ βασιλέως τῆς Γεσσούρ· ὁ τέταρτος, Ἀδωνίας, ὁ υἱὸς τῆς Ἀγγείθ·

3

ὁ πέμπτος, Σεφατίας, ἐκ τῆς Ἀβιτάλ· ὁ ἕκτος, Ἰθραάμ, ἐκ τῆς Αἰγλὰ γυναικὸς αὐτοῦ.

4

Ἕξ ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐν Χεβρών· καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ ἑπτὰ ἔτη καὶ ἕξ μῆνας· ἐν δὲ Ἱερουσαλήμ ἐβασίλευσε τριάκοντα τρία ἔτη.

5

οὗτοι δὲ ἐγεννήθησαν εἰς αὐτὸν ἐν Ἱερουσαλήμ· Σαμαὰ καὶ Σωβάβ καὶ Νάθαν καὶ Σολομών, τέσσαρες, ἐκ τῆς Βήθ-σαβεὲ θυγατρὸς τοῦ Ἀμμιήλ·

6

καὶ Ἰεβάρ, καὶ Ἐλισαμὰ καὶ Ἐλιφαλέτ

7

καὶ Νωγὰ καὶ Νεφὲγ καὶ Ἰαφιά

8

καὶ Ἐλισαμὰ καὶ Ἐλιαδὰ καὶ Ἐλιφελέτ, ἐννέα·

9

πάντες υἱοὶ τοῦ Δαβίδ, πλήν τῶν υἱῶν τῶν παλλακῶν, καὶ Θάμαρ ἡ ἀδελφή αὐτῶν.

10

Υἱὸς δὲ τοῦ Σολομῶντος ἦτο ὁ Ῥοβοάμ, υἱὸς τούτου ὁ Ἀβιά, υἱὸς τούτου ὁ Ἀσά, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωσαφάτ,

11

υἱὸς τούτου ὁ Ἰωράμ, υἱὸς τούτου ὁ Ὀχοζίας, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωάς,

12

υἱὸς τούτου ὁ Ἀμασίας, υἱὸς τούτου ὁ Ἀζαρίας, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωθάμ,

13

υἱὸς τούτου ὁ Ἄχαζ, υἱὸς τούτου ὁ Ἐζεκίας, υἱὸς τούτου ὁ Μανασσῆς,

14

υἱὸς τούτου ὁ Ἀμών, υἱὸς τούτου ὁ Ἰωσίας.

15

Οἱ υἱοὶ δὲ τοῦ Ἰωσίου ἦσαν, ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ Ἰωανάν· ὁ δεύτερος, Ἰωακείμ· ὁ τρίτος, Σεδεκίας· ὁ τέταρτος, Σαλλούμ.

16

Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἰωακείμ, Ἰεχονίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ, Σεδεκίας ὁ υἱὸς τούτου.

17

Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἰεχονίου, Ἀσείρ, Σαλαθιήλ ὁ υἱὸς τούτου,

18

καὶ Μαλχιρὰμ καὶ Φεδαΐας καὶ Σενασάρ, Ἰεκαμίας, Ὠσαμὰ καὶ Νεδαβίας.

19

Καὶ υἱοὶ τοῦ Φεδαΐα, Ζοροβάβελ καὶ Σιμεΐ· καὶ υἱοὶ τοῦ Ζοροβάβελ, Μεσουλλὰμ καὶ Ἀνανίας καὶ Σελωμεὶθ ἡ ἀδελφή αὐτῶν·

20

καὶ Ἀσσουβὰ καὶ Ὀήλ καὶ Βαραχίας καὶ Ἀσαδίας καὶ Ἰουσὰβ-ἐσέδ, πέντε.

21

Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἀνανία, Φελατίας καὶ Ἰεσαΐας· οἱ υἱοὶ τοῦ Ῥεφαΐα, οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀρνάν, οἱ υἱοὶ τοῦ Ὀβαδία, οἱ υἱοὶ τοῦ Σεχανία.

22

Καὶ υἱοὶ τοῦ Σεχανία, Σεμαΐας· καὶ υἱοὶ τοῦ Σεμαΐα, Χαττοὺς καὶ Ἰγεὰλ καὶ Βαρίας καὶ Νεαρίας καὶ Σαφάτ, ἕξ.

23

Καὶ υἱοὶ τοῦ Νεαρία, Ἐλιωηνάϊ καὶ Ἐζεκίας καὶ Ἀζρικάμ· τρεῖς.

24

Καὶ υἱοὶ τοῦ Ἐλιωηνάϊ, Ὠδαΐας καὶ Ἐλιασεὶβ καὶ Φελαΐας καὶ Ἀκκοὺβ καὶ Ἰωανὰν καὶ Δαλαΐας καὶ Ἀνανί, ἑπτά.