1 Παραλειπομένων 27

1

Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ αὐτῶν οἱ ὑπηρετοῦντες τὸν βασιλέα, καθ᾿ ὕλην τὴν τάξιν τῶν διαιρέσεων, αἵτινες εἰσήρχοντο καὶ ἐξήρχοντο κατὰ μῆνα εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες εἰς ἑκάστην διαίρεσιν.

2

Ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης, διὰ τὸν πρῶτον μῆνα, ἦτο Ἰασωβεὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Ζαβδιήλ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

3

Οὗτος ἦτο ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Φαρές, ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν στρατευμάτων διὰ τὸν πρῶτον μῆνα.

4

Καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ δευτέρου μηνὸς ἦτο Δωδαΐ ὁ Ἀχωχίτης· καὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ἄρχων ὁ Μικλώθ· ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν ὁμοίως εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

5

Ὁ τρίτος ἀρχηγὸς τοῦ στρατεύματος διὰ τὸν τρίτον μῆνα ἦτο Βεναΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, πρῶτος ἀξιωματικός· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

6

Οὗτος εἶναι ὁ Βεναΐας ὁ δυνατὸς μεταξὺ τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα· καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ἦτο Ἀμμιζαβὰδ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.

7

Ὁ τέταρτος διὰ τὸν τέταρτον μῆνα Ἀσαήλ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωάβ, καὶ μετ᾿ αὐτὸν Ζεβαδίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

8

Ὁ πέμπτος ἀρχηγὸς διὰ τὸν πέμπτον μῆνα Σαμοὺθ ὁ Ἰεζραΐτης· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

9

Ὁ ἕκτος διὰ τὸν ἕκτον μῆνα Ἰρὰς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰκκής ὁ Θεκωΐτης· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

10

Ὁ ἕβδομος διὰ τὸν ἕβδομον μῆνα Χελής ὁ Φελωνίτης, ἐκ τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

11

Ὁ ὄγδοος διὰ τὸν ὄγδοον μῆνα Σιββεχαΐ ὁ Χουσαθίτης, ἐκ τῶν Ζαραϊτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

12

Ὁ ἔννατος διὰ τὸν ἔννατον μῆνα Ἀβιέζερ ὁ Ἀναθωθίτης, ἐκ τῶν Βενιαμιτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

13

Ὁ δέκατος διὰ τὸν δέκατον μῆνα Μααραΐ ὁ Νετωφαθίτης, ἐκ τῶν Ζαραϊτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

14

Ὁ ἑνδέκατος διὰ τὸν ἑνδέκατον μῆνα Βεναΐας ὁ Πιραθωνίτης, ἐκ τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

15

Ὁ δωδέκατος διὰ τὸν δωδέκατον μῆνα Χελδαΐ ὁ Νετωφαθίτης, ἐκ τοῦ Γοθονιήλ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.

16

Ἐπὶ δὲ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἄρχων τῶν Ῥουβηνιτῶν ἦτο Ἐλιέζερ ὁ υἱὸς τοῦ Ζιχρί· τῶν Συμεωνιτῶν, Σεφατίας ὁ υἱὸς τοῦ Μααχά·

17

τῶν Λευϊτῶν, Ἀσαβίας ὁ υἱὸς τοῦ Κεμουήλ· τῶν Ἀαρωνιτῶν, ὁ Σαδώκ·

18

τοῦ Ἰούδα, ὁ Ἐλιού, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Δαβίδ· τοῦ Ἰσσάχαρ, Ἀμρὶ ὁ υἱὸς τοῦ Μιχαήλ·

19

τοῦ Ζαβουλών, Ἰσμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ὀβαδία· τοῦ Νεφθαλί, Ἰεριμὼθ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζριήλ·

20

τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ, Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζαζίου· τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ, Ἰωήλ ὁ υἱὸς τοῦ Φεδαΐα·

21

τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ ἐν Γαλαάδ, Ἰδδὼ ὁ υἱὸς τοῦ Ζαχαρία· τοῦ Βενιαμίν, Ἰασιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβενήρ·

22

τοῦ Δάν, Ἀζαρεήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεροάμ. Οὗτοι ἦσαν οἱ ἄρχοντες τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.

23

Πλήν ὁ Δαβὶδ δὲν ἔλαβε τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας καὶ κάτω· διότι ὁ Κύριος εἶπεν, ὅτι θέλει πληθύνει τὸν Ἰσραήλ ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.

24

Ὁ Ἰωὰβ ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας ἤρχισε νὰ ἀριθμῇ, πλήν δὲν ἐτελείωσε, διότι ἔπεσε διὰ τοῦτο ὀργή κατὰ τοῦ Ἰσραήλ· ὅθεν δὲν κατεχωρίσθη ὁ ἀριθμὸς μεταξὺ τῶν ἀπαριθμήσεων ἐν τοῖς χρονικοῖς τοῦ βασιλέως Δαβίδ.

25

Ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως ἦτο Ἀζμαβὲθ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδήλ· καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἀγρῶν, τῶν πόλεων καὶ τῶν κωμῶν καὶ τῶν φρουρίων, Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζίου·

26

καὶ ἐπὶ τῶν ἐργαζομένων τὸ ἔργον τῶν ἀγρῶν διὰ τὴν γεωργίαν τῆς γῆς, Ἐζρὶ ὁ υἱὸς τοῦ Χελούβ·

27

καὶ ἐπὶ τῶν ἀμπελώνων, Σιμεΐ ὁ Ῥαμαθαῖος· καὶ ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος τῶν ἀμπελώνων διὰ τὰς οἰνοθήκας, Ζαβδὶ ὁ Σιφμίτης·

28

καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν καὶ συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ, Βάαλ-ἀνὰν ὁ Γεδερίτης· καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιοθηκῶν, ὁ Ἰωάς·

29

καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν βοσκομένων ἐν Σαρών, Σιτραΐ ὁ Σαρωνίτης· καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν ταῖς κοιλάσι, Σαφὰτ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδλαΐ·

30

καὶ ἐπὶ τῶν καμήλων, Ὀβὶλ ὁ Ἰσμαηλίτης· καὶ ἐπὶ τῶν ὄνων, Ἰεδαΐας ὁ Μερωνοθίτης·

31

καὶ ἐπὶ τῶν προβάτων, Ἰαζίζ ὁ Ἀγαρίτης. Πάντες οὗτοι ἦσαν ἐπιστάται τῶν ὑπαρχόντων τοῦ βασιλέως Δαβίδ.

32

Ὁ δὲ Ἰωνάθαν, ὁ πατράδελφος τοῦ Δαβίδ, ἦτο σύμβουλος, ἀνήρ συνετὸς καὶ γραμματεύς· καὶ Ἰεχιήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχμονί, ἦτο μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως·

33

καὶ ὁ Ἀχιτόφελ, σύμβουλος τοῦ βασιλέως· καὶ Χουσαΐ ὁ Ἀρχίτης, οἰκεῖος τοῦ βασιλέως·

34

καὶ μετὰ τὸν Ἀχιτόφελ, Ἰωδαὲ ὁ υἱὸς τοῦ Βεναΐα καὶ ὁ Ἀβιάθαρ· ἀρχιστράτηγος δὲ τοῦ βασιλέως ὁ Ἰωάβ.