1 Παραλειπομένων 25

1

Ὁ Δαβὶδ λοιπὸν καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ στρατεύματος διρεσαν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀσὰφ καὶ τοῦ Αἰμὰν καὶ τοῦ Ἰεδουθούν, διὰ νὰ ὑμνωδῶσιν ἐν κιθάραις, ἐν ψαλτηρίοις καὶ ἐν κυμβάλοις· καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργαζομένων κατὰ τὴν ὑπηρεσίαν αὑτῶν, ἦτο,

2

ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσάφ, Ζακχοὺρ καὶ Ἰωσήφ καὶ Νεθανίας καὶ Ἀσαρηλά, υἱοὶ Ἀσάφ, ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Ασάφ, τοῦ ὑμνωδοῦντος, κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ βασιλέως·

3

τοῦ Ἰεδουθούν· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεδουθούν, Γεδαλίας καὶ Σερὶ καὶ Ἰεσαΐας, Σιμεΐ, Ἀσαβίας καὶ Ματταθίας, ἕξ, ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ πατρὸς αὑτῶν Ἰεδουθούν, ὅστις ὑμνῴδει ἐν κιθάρᾳ, ὑμνῶν καὶ δοξολογῶν τὸν Κύριον·

4

τοῦ Αἰμάν· οἱ υἱοὶ τοῦ Αἰμάν, Βουκκίας, Ματθανίας, Ὀζιήλ, Σεβουήλ καὶ Ἰεριμώθ, Ἀνανίας, Ἀνανί, Ἐλιαθά, Γιδδαλθὶ καὶ Ῥομαμθὶ-ἔζερ, Ἰωσβεκασά, Μαλλωθί, Ὠθὶρ καὶ Μααζιώθ·

5

πάντες οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τοῦ Αἰμὰν τοῦ βλέποντος τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, διωρισμένοι εἰς τὸ νὰ ὑψόνωσι τὸ κέρας. Ἔδωκε δὲ ὁ Θεὸς εἰς τὸν Αἰμὰν δεκατέσσαρας υἱοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρας.

6

Πάντες οὗτοι ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ πατρὸς αὑτῶν ἦσαν ὑμνῳδοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, ἐν κυμβάλοις, ψαλτηρίοις καὶ κιθάραις, διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν Ἀσὰφ καὶ Ἰεδουθοὺν καὶ Αἰμάν.

7

Καὶ ἔγεινεν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν, μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, τῶν δεδιδαγμένων τὰ σματα τοῦ Κυρίου, διακόσιοι ὀγδοήκοντα ὀκτώ, πάντες συνετοί.

8

Καὶ ἔρριψαν κλήρους περὶ τῆς ὑπηρεσίας, ἐξ ἴσου ὁ μικρὸς καθὼς ὁ μεγάλος, ὁ διδάσκαλος καθὼς ὁ μαθητής.

9

Ὁ πρῶτος δὲ κλῆρος ἐξῆλθε διὰ τὸν Ἀσὰφ εἰς τὸν Ἰωσήφ· ὁ δεύτερος εἰς τὸν Γεδαλίαν· οὗτος καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν δώδεκα.

10

Ὁ τρίτος εἰς τὸν Ζακχούρ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

11

Ὁ τέταρτος εἰς τὸν Ἰσερί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

12

Ὁ πέμπτος εἰς τὸν Νεβανίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

13

Ὁ ἕκτος εἰς τὸν Βουκκίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

14

Ὁ ἕβδομος εἰς τὸν Ἰεσαρηλά· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

15

Ὁ ὄγδοος εἰς τὸν Ἰεσαΐαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

16

Ὁ ἔννατος εἰς τὸν Ματθανίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

17

Ὁ δέκατος εἰς τὸν Σιμεΐ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

18

Ὁ ἑνδέκατος εἰς τὸν Ἀζαρεήλ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

19

Ὁ δωδέκατος εἰς τὸν Ἀσαβίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

20

Ὁ δέκατος τρίτος εἰς τὸν Σουβαήλ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

21

Ὁ δέκατος τέταρτος εἰς τὸν Ματταθίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

22

Ὁ δέκατος πέμπτος εἰς τὸν Ἰερεμώθ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

23

Ὁ δέκατος ἕκτος εἰς τὸν Ἀνανίαν· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

24

Ὁ δέκατος ἕβδομος εἰς τὸν Ἰωσβεκασά· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

25

Ὁ δέκατος ὄγδοος εἰς τὸν Ἀνανί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

26

Ὁ δέκατος ἔννατος εἰς τὸν Μαλλωθί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

27

Ὁ εἰκοστὸς εἰς τὸν Ἐλιαθά· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

28

Ὁ εἰκοστὸς πρῶτος εἰς τὸν Ὠθίρ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

29

Ὁ εἰκοστὸς δεύτερος εἰς τὸν Γιδδαλθί· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

30

Ὁ εἰκοστὸς τρίτος εἰς τὸν Μααζιώθ· οὗτος, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.

31

Ὁ εἰκοστὸς τέταρτος εἰς τὸν Ῥωμαμθὶ-ἔζερ· οὗτος οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, δώδεκα.