1 Παραλειπομένων 24

1

Καὶ αὗται ἦσαν αἱ διαιρέσεις τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρών· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ.

2

Καὶ ἀπέθανον ὁ Ναδὰβ καὶ ὁ Ἀβιούδ ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς αὑτῶν, καὶ δὲν εἶχον υἱούς· ὅθεν ἱεράτευσαν ὁ Ἐλεάζαρ καὶ ὁ Ἰθάμαρ.

3

Καὶ διρεσεν αὐτοὺς ὁ Δαβίδ, τὸν τε Σαδὼκ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ, καὶ τὸν Ἀχιμέλεχ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἰθάμαρ, κατὰ τὰ χρέη αὐτῶν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν.

4

Εὑρέθησαν δὲ πλειότεροι ἀρχηγοὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ, παρὰ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ· καὶ διῃρέθησαν οὕτω· ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ ἦσαν δεκαὲξ ἀρχηγοὶ οἴκου πατέρων· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ ὀκτὼ ἀρχηγοὶ τοῦ οἴκου τῶν πατέρων αὑτῶν.

5

Διρεσαν δὲ αὐτοὺς διὰ κλήρων, τούτους πρὸς ἐκείνους· διότι διευθυνταὶ τοῦ ἁγιαστηρίου καὶ διευθυνταὶ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν Ἐλεάζαρ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰθάμαρ.

6

Καὶ κατέγραψεν αὐτοὺς Σεμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ναθαναήλ ὁ γραμματεύς, ὁ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ Σαδὼκ τοῦ ἱερέως καὶ Ἀχιμέλεχ υἱοῦ τοῦ Ἀβιάθαρ καὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν, λαμβανομένης μιᾶς πατριᾶς ἐκ τοῦ Ἐλεάζαρ καὶ μιᾶς ἐκ τοῦ Ἰθάμαρ.

7

Ὁ πρῶτος δὲ κλῆρος ἐξῆλθεν εἰς τὸν Ἰωϊαρείβ, ὁ δεύτερος εἰς τὸν Ἰεδαΐαν,

8

ὁ τρίτος εἰς τὸν Χαρήμ, ὁ τέταρτος εἰς τὸν Σεωρήμ,

9

ὁ πέμπτος εἰς τὸν Μαλχίαν, ὁ ἕκτος εἰς τὸν Μεϊαμείν,

10

ὁ ἕβδομος εἰς τὸν Ἀκκώς, ὁ ὄγδοος εἰς τὸν Ἀβιά,

11

ὁ ἔνατος εἰς τὸν Ἰησοῦν, ὁ δέκατος εἰς τὸν Σεχανίαν,

12

ὁ ἑνδέκατος εἰς τὸν Ἐλιασείβ, ὁ δωδέκατος εἰς τὸν Ἰακείμ,

13

ὁ δέκατος τρίτος εἰς τὸν Οὐφφά, ὁ δέκατος τέταρτος εἰς τὸν Ἰεσεβάβ,

14

ὁ δέκατος πέμπτος εἰς τὸν Βιλγά, ὁ δέκατος ἕκτος εἰς τὸν Ἰμμήρ,

15

ὁ δέκατος ἕβδομος εἰς τὸν Ἐζείρ, ὁ δέκατος ὄγδοος εἰς τὸν Ἀφισής,

16

ὁ δέκατος ἔνατος εἰς τὸν Πεθαΐα, ὁ εἰκοστὸς εἰς τὸν Ἰεζεκιήλ,

17

ὁ εἰκοστὸς πρῶτος εἰς τὸν Ἰαχείν, ὁ εἰκοστὸς δεύτερος εἰς τὸν Γαμούλ,

18

ὁ εἰκοστὸς τρίτος εἰς τὸν Δελαΐαν, ὁ εἰκοστὸς τέταρτος εἰς τὸν Μααζίαν.

19

Αὗται ἦσαν αἱ διατάξεις αὐτῶν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτῶν, διὰ νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου κατὰ τὸ διατεταγμένον εἰς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ἀαρὼν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὡς προσέταξεν εἰς αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ.

20

Περὶ δὲ τῶν ἐπιλοίπων υἱῶν Λευΐ· ἐκ τῶν υἱῶν Ἀμρὰμ ἦτο ὁ Σουβαήλ, ἐκ τῶν υἱῶν Σουβαήλ ὁ Ἰεδαΐας.

21

Περὶ τοῦ Ῥεαβιά· ἐκ τῶν υἱῶν Ῥεαβιὰ ὁ πρῶτος ἦτο ὁ Ἰεσία.

22

Ἐκ τῶν Ἰσααριτῶν ὁ Σελωμώθ· ἐκ τῶν υἱῶν Σελωμὼθ ὁ Ἰαάθ.

23

Οἱ δὲ υἱοὶ Χεβρὼν ἦσαν Ἰεριὰς ὁ πρῶτος, Ἀμαρίας ὁ δεύτερος, Ἰααζιήλ ὁ τρίτος, Ἰεκαμεὰμ ὁ τέταρτος.

24

Ἐκ τῶν υἱῶν Ὀζιήλ Μιχά· ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Μιχὰ Σαμίρ.

25

Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Μιχὰ ἦτο ὁ Ἰεσία· ἐκ τῶν υἱῶν Ἰεσία ὁ Ζαχαρίας.

26

Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρὶ ἦσαν Μααλὶ καὶ Μουσί· οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰααζία, Βενώ.

27

Οἱ υἱοὶ τοῦ Μεραρὶ διὰ τοῦ Ἰααζία, Βενὼ καὶ Σωὰμ καὶ Ζακχούρ καὶ Ἰβρί.

28

Ἐκ τοῦ Μααλὶ ἦτο ὁ Ἐλεάζαρ, ὅστις δὲν εἶχεν υἱούς.

29

Περὶ δὲ τοῦ Κείς· οἱ υἱοὶ τοῦ Κείς, ὁ Ἰεραμεήλ.

30

Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μουσὶ, Μααλὶ καὶ Ἐδὲρ καὶ Ἰεριμώθ. Οὗτοι ἦσαν οἱ υἱοὶ τῶν Λευϊτῶν, κατὰ τοὺς οἴκους τῶν πατριῶν αὑτῶν.

31

Ἔρριψαν καὶ οὗτοι κλήρους, καθὼς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως Δαβὶδ καὶ τοῦ Σαδὼκ καὶ τοῦ Ἀχιμέλεχ καὶ τῶν ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν, ἐξισουμένων τῶν πρώτων πατριῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τῶν νεωτέρων.