1 Παραλειπομένων 20

1

Ἐν δὲ τῷ ἀκολούθῳ ἔτει, καθ᾿ ὅν καιρὸν ἐκστρατεύουσιν οἱ βασιλεῖς, ὁ Ἰωὰβ ἐξεκίνησε πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ στρατεύματος καὶ ἔφθειρε τὴν γῆν τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ ἐλθὼν ἐπολιόρκησε τὴν Ῥαββά· ὁ δὲ Δαβὶδ ἔμεινεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐπάταξεν ὁ Ἰωὰβ τὴν Ῥαββὰ καὶ κατέστρεψεν αὐτήν.

2

Καὶ ἔλαβεν ὁ Δαβὶδ τὸν στέφανον τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ εὑρέθη τὸ βάρος αὐτοῦ ἕν τάλαντον χρυσίου· καὶ ἦσαν ἐπ᾿ αὐτοῦ λίθοι πολύτιμοι καὶ ἐτέθη ἐπὶ τὴν κεφαλῆς τοῦ Δαβίδ· καὶ λάφυρα τῆς πόλεως ἐξέφερε πολλὰ σφόδρα.

3

Καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἐξήγαγε, καὶ ἔκοψεν αὐτοὺς μὲ πρίονας καὶ μὲ τριβόλους σιδηροῦς καὶ μὲ πελέκεις. Καὶ οὕτως ἔκαμεν ὁ Δαβὶδ εἰς πάσας τὰς πόλεις τῶν υἱῶν Ἀμμών. Τότε ἐπέστρεψεν ὁ Δαβὶδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἰς Ἱερουσαλήμ.

4

Μετὰ δὲ ταῦτα συνεκροτήθη πόλεμος ἐν Γεζὲρ μετὰ τῶν Φιλισταίων· τότε ἐπάταξεν ὁ Σιββεχαΐ ὁ Χουσαθίτης τὸν Σιφφαΐ, ἐκ τῶν τέκνων τοῦ Ῥαφά· καὶ κατετροπώθησαν.

5

Καὶ πάλιν ἔγεινε πόλεμος μετὰ τῶν Φιλισταίων· καὶ ἐπάταξεν ὁ Ἐλχανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Ἰαεὶρ τὸν Λααμεί, ἀδελφὸν τοῦ Γολιὰθ τοῦ Γετθαίου, καὶ τὸ ξύλον τῆς λόγχης αὐτοῦ ἦτο ὡς ἀντίον ὑφαντοῦ.

6

Καὶ πάλιν ἔγεινε πόλεμος ἐν Γάθ, ὅπου ἦτο ἀνήρ ὑπερμεγέθης, καὶ οἱ δάκτυλοι αὐτοῦ ἦσαν ἕξ καὶ ἕξ, εἰκοσιτέσσαρες, καὶ οὗτος ἔτι ἦτο ἐκ τῆς γενεᾶς τοῦ Ῥαφά.

7

Καὶ νείδισε τὸν Ἰσραήλ, καὶ Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Σαμαά, ἀδελφοῦ τοῦ Δαβίδ, ἐπάταξεν αὐτόν.

8

Οὗτοι ἐγεννήθησαν εἰς τὸν Ῥαφὰ ἐν Γάθ· καὶ ἔπεσον διὰ χειρὸς τοῦ Δαβὶδ καὶ διὰ χειρὸς τῶν δούλων αὐτοῦ.