4 Βασιλειῶν 21

1

Δώδεκα ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Μανασσῆς, ὅτε ἐβασίλευσεν· ἐβασίλευσε δὲ πεντήκοντα πέντε ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἐφσιβά.

2

Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα ἐξεδίωξεν ὁ Κύριος ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

3

Καὶ ἀνῳκοδόμησε τοὺς ὑψηλοὺς τόπους, τοὺς ὁποίους Ἐζεκίας ὁ πατήρ αὐτοῦ κατέστρεψε· καὶ ἀνήγειρε θυσιαστήρια εἰς τὸν Βάαλ καὶ ἔκαμεν ἄλσος, καθὼς ἔκαμεν Ἀχαὰβ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ· καὶ προσεκύνησε πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσεν αὐτά.

4

Καὶ ᾠκοδόμησε θυσιαστήρια ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, περὶ τοῦ ὁποίου ὁ Κύριος εἶπεν, Ἐν Ἱερουσαλήμ θέλω θέσει τὸ ὄνομά μου.

5

Καὶ ᾠκοδόμησε θυσιαστήρια εἰς πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, ἐντὸς τῶν δύο αὐλῶν τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.

6

Καὶ διεβίβασε τὸν υἱὸν αὑτοῦ διὰ τοῦ πυρός, καὶ προεμάντευε καιρούς, καὶ ἔκαμνεν οἰωνισμούς, καὶ ἐσύστησεν ἀνταποκριτὰς δαιμονίων καὶ ἐπαοιδούς· ἔπραξε πολλὰ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ παροργίσῃ αὐτόν.

7

Καὶ ἔστησε τὸ γλυπτὸν τοῦ ἄλσους, τὸ ὁποῖον ἔκαμεν, ἐν τῷ οἴκῳ, περὶ τοῦ ὁποίου ὁ Κύριος εἶπε πρὸς τὸν Δαβὶδ καὶ πρὸς τὸν Σολομῶντα τὸν υἱὸν αὐτοῦ, Ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ, τὴν ὁποίαν ἐξέλεξα ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, θέλω θέσει τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα·

8

καὶ δὲν θέλω μετασαλεύσει τὸν πόδα τοῦ Ἰσραήλ ἀπὸ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς τοὺς πατέρας αὐτῶν· ἐὰν μόνον προσέξωσι νὰ κάμνωσι κατὰ πάντα ὅσα προσέταξα εἰς αὐτούς, καὶ κατὰ πάντα τὸν νόμον τὸν ὁποῖον ὁ δοῦλός μου Μωϋσῆς προσέταξεν εἰς αὐτούς.

9

Πλήν δὲν ὑπήκουσαν· καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ὁ Μανασσῆς, ὥστε νὰ πράττωσι πονηρότερα παρὰ τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος ἠφάνισεν ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ.

10

Καὶ ἐλάλησε Κύριος διὰ χειρὸς τῶν δούλων αὑτοῦ τῶν προφητῶν, λέγων,

11

Ἐπειδή Μανασσῆς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα ἔπραξε τὰ βδελύγματα ταῦτα, πονηρότερα ὑπὲρ πάντα ὅσα ἔπραξαν οἱ Ἀμορραῖοι οἱ πρὸ αὐτοῦ, καὶ ἔκαμεν ἔτι τὸν Ἰούδαν νὰ ἁμαρτήσῃ διὰ τῶν εἰδώλων αὑτοῦ,

12

διὰ ταῦτα οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἰδού, ἐγὼ ἐπιφέρω κακὸν ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, ὥστε παντὸς ἀκούοντος περὶ αὐτοῦ θέλουσιν ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ·

13

καὶ θέλω ἐκτείνει ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ τὸ σχοινίον τῆς Σαμαρείας καὶ τὴν στάθμην τοῦ οἴκου τοῦ Ἀχαάβ· καὶ θέλω σπογγίσει τὴν Ἱερουσαλήμ, καθὼς σπογγίζει τις τρυβλίον καὶ σπογγίσας στρέφει ἄνω κάτω·

14

καὶ θέλω ἐγκαταλείψει τὸ ὑπόλοιπον τῆς κληρονομίας μου καὶ παραδώσει αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ θέλουσιν εἶσθαι εἰς διαρπαγήν καὶ λεηλασίαν εἰς πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὑτῶν·

15

διότι ἔπραξαν πονηρὰ ἐνώπιόν μου καὶ μὲ παρώργισαν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας οἱ πατέρες αὐτῶν ἐξῆλθον ἐξ Αἰγύπτου, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

16

Καὶ αἷμα ἔτι ἀθῷον ἔχυσεν ὁ Μανασσῆς πολὺ σφόδρα, ἑωσοῦ ἐνέπλησε τὴν Ἱερουσαλήμ ἀπ᾿ ἄκρου ἕως ἄκρου· ἐκτὸς τῆς ἁμαρτίας αὑτοῦ, διὰ τῆς ὁποίας ἔκαμε τὸν Ἰούδαν νὰ ἁμαρτήσῃ, πράξας πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

17

Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Μανασσῆ καὶ πάντα ὅσα ἔκαμε καὶ ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, τὴν ὁποίαν ἡμάρτησε, δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα;

18

Ἐκοιμήθη δὲ ὁ Μανασσῆς μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ κήπῳ τοῦ οἴκου αὑτοῦ ἐν τῷ κήπῳ Οὐζά· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἀμὼν ὁ υἱὸς αὐτοῦ.

19

Εἰκοσιδύο ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Ἀμὼν ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσε δύο ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Μεσουλλεμέθ, θυγάτηρ τοῦ Ἀροὺς ἀπὸ Ἰοτεβά.

20

Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καθὼς ἔπραξε Μανασσῆς ὁ πατήρ αὐτοῦ.

21

Καὶ περιεπάτησεν εἰς πάσας τὰς ὁδούς, εἰς τὰς ὁποίας περιεπάτησεν ὁ πατήρ αὐτοῦ· καὶ ἐλάτρευσε τὰ εἴδωλα, τὰ ὁποῖα ἐλάτρευσεν ὁ πατήρ αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν αὐτά.

22

Καὶ ἐγκατέλιπε Κύριον τὸν Θεὸν τῶν πατέρων αὑτοῦ καὶ δὲν περιεπάτησεν εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου.

23

Καὶ συνώμοσαν οἱ δοῦλοι τοῦ Ἀμὼν ἐναντίον αὐτοῦ· καὶ ἐθανάτωσαν τὸν βασιλέα ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.

24

Ὁ δὲ λαὸς τῆς γῆς ἐθανάτωσε πάντας τοὺς συνωμόσαντας κατὰ τοῦ βασιλέως Ἀμὼν· καὶ ἔκαμεν ὁ λαὸς τῆς γῆς Ἰωσίαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ βασιλέα ἀντ᾿ αὐτοῦ.

25

Αἱ δὲ λοιπαὶ πράξεις τοῦ Ἀμών, ὅσας ἔπραξε, δὲν εἶναι γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν χρονικῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα;

26

Καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ, ἐν τῷ κήπῳ Οὐζά· ἐβασίλευσε δὲ ἀντ᾿ αὐτοῦ Ἰωσίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ.