Αγία Γραφή επιλογής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Ελληνική Αγία Γραφή 1770

Γένεσις 7

1

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Νῶε, Εἴσελθε σύ, καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου, εἰς τὴν κιβωτόν· διότι σὲ εἶδον δίκαιον ἐνώπιόν μου ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ·

2

ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν λάβε εἰς σεαυτὸν ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ τὸ θῆλυ αὐτοῦ· καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν μή καθαρῶν ἀνὰ δύο, ἄρσεν καὶ τὸ θῆλυ αὐτοῦ·

3

καὶ ἀπὸ τῶν πτηνῶν τοῦ οὐρανοῦ ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν καὶ θῆλυ· διὰ νὰ διατηρήσῃς σπέρμα ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς·

4

ἐπειδή ἔτι μετὰ ἑπτὰ ἡμέρας ἐγὼ φέρω βροχήν ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· καὶ θέλω ἐξαλείψει ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς πᾶν ὅ, τι ὑπάρχει, τὸ ὁποῖον ἐποίησα.

5

Καὶ ἔκαμεν ὁ Νῶε κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος.

6

Ἦτο δὲ ὁ Νῶε ἑξακοσίων ἐτῶν, ὅτε ἔγεινεν ὁ κατακλυσμὸς τῶν ὑδάτων ἐπὶ τῆς γῆς.

7

Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Νῶε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἡ γυνή αὐτοῦ, καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, εἰς τὴν κιβωτόν, ἐξ αἰτίας τῶν ὑδάτων τοῦ κατακλυσμοῦ.

8

Ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν, καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν μή καθαρῶν, καὶ ἀπὸ τῶν πτηνῶν, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς,

9

δύο δύο εἰσῆλθον πρὸς τὸν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ, καθὼς προσέταξεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν Νῶε.

10

Καὶ μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, τὰ ὕδατα τοῦ κατακλυσμοῦ ἐπῆλθον ἐπὶ τῆς γῆς.

11

Τὸ ἑξακοσιοστὸν ἔτος τῆς ζωῆς τοῦ Νῶε, τὸν δεύτερον μῆνα, τὴν δεκάτην ἑβδόμην ἡμέραν τοῦ μηνός, ταύτην τὴν ἡμέραν ἐσχίσθησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς μεγάλης ἀβύσσου, καὶ οἱ καταρράκται τῶν οὐρανῶν ἠνοίχθησαν.

12

Καὶ ἔγεινεν ὁ ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας.

13

Κατὰ τὴν αὐτήν ταύτην ἡμέραν εἰσῆλθεν ὁ Νῶε, καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Νῶε, Σήμ καὶ Χὰμ καὶ Ἰάφεθ, καὶ ἡ γυνή τοῦ Νῶε, καὶ αἱ τρεῖς γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτῶν, εἰς τὴν κιβωτόν·

14

αὐτοί, καὶ πάντα τὰ ζῷα κατὰ τὸ εἶδος αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ κτήνη κατὰ τὸ εἶδος αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ εἶδος αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ πτηνὰ κατὰ τὸ εἶδος αὐτῶν, καὶ πᾶν πτερωτὸν παντὸς εἴδους.

15

Καὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, δύο δύο ἀπὸ πάσης σαρκὸς ἥτις ἔχει πνεῦμα ζωῆς.

16

Καὶ τὰ εἰσερχόμενα, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἀπὸ πάσης σαρκός, εἰσῆλθον, καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεός· καὶ ἔκλεισεν ὁ Κύριος τὴν κιβωτὸν ἐπάνω αὐτοῦ.

17

Καὶ ἔγεινεν ὁ κατακλυσμὸς τεσσαράκοντα ἡμέρας ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ἐπληθύνθησαν τὰ ὕδατα, καὶ ἐσήκωσαν τὴν κιβωτόν, καὶ ὑψώθη ὑπεράνω τῆς γῆς.

18

Καὶ ἐκραταιοῦντο τὰ ὕδατα, καὶ ἐπληθύνοντο σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ἡ κιβωτὸς ἐφέρετο ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν ὑδάτων.

19

Καὶ τὰ ὕδατα ὑπερεκραταιοῦντο σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ἐσκεπάσθησαν πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ.

20

Δεκαπέντε πήχας ὑπεράνω ὑψώθησαν τὰ ὕδατα, καὶ ἐσκεπάσθησαν τὰ ὄρη.

21

Καὶ ἀπέθανε πᾶσα σὰρξ κινουμένη ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν πτηνῶν καὶ τῶν κτηνῶν καὶ τῶν ζώων, καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πᾶς ἄνθρωπος.

22

Ἐκ πάντων τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, πάντα ὅσα εἶχον πνοήν ζωῆς εἰς τοὺς μυκτῆρας αὐτῶν, ἀπέθανον.

23

Καὶ ἐξηλείφθη πᾶν τὸ ὑπάρχον ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, ἕως ἑρπετοῦ καὶ ἕως πτηνοῦ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξηλείφθησαν ἀπὸ τῆς γῆς· ἔμενε δὲ μόνον ὁ Νῶε, καὶ ὅσα ἦσαν μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ.

24

Καὶ ἐκραταιοῦντο τὰ ὕδατα ἐπὶ τῆς γῆς ἑκατὸν πεντήκοντα ἡμέρας.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770