Γένεσις 5

1

Τοῦτο εἶναι τὸ βιβλίον τῆς γενεαλογίας τοῦ ἀνθρώπου. Καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν Ἀδάμ, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν.

2

Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς· καὶ εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῶν, Ἀδάμ, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐποίησεν αὐτούς.

3

Ἔζησε δὲ ὁ Ἀδὰμ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν αὑτοῦ, κατὰ τὴν εἰκόνα αὑτοῦ, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σήθ·

4

καὶ ἔγειναν αἱ ἡμέραι τοῦ Ἀδάμ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Σήθ, ὀκτακόσια ἔτη· καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

5

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἀδάμ, τὰς ὁποίας ἔζησεν, ἐννεακόσια τριάκοντα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

6

Καὶ ἔζησεν ὁ Σήθ ἑκατὸν πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἐνώς·

7

καὶ ἔζησεν ὁ Σήθ ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἐνώς, ὀκτακόσια ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

8

ἔγειναν δὲ πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Σήθ ἐννεακόσια δώδεκα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

9

Καὶ ἔζησεν ὁ Ἐνὼς ἐνενήκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Καϊνάν·

10

ἔζησε δὲ ὁ Ἐνώς, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Καϊνάν, ὀκτακόσια δεκαπέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

11

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἐνὼς ἐννεακόσια πέντε ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

12

Καὶ ἔζησεν ὁ Καϊνὰν ἑβδομήκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Μααλαλεήλ·

13

ἔζησε δὲ ὁ Καϊνάν, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Μααλαλεήλ, ὀκτακόσια τεσσαράκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

14

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Καϊνὰν ἐννεακόσια δέκα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

15

Καὶ ἔζησεν ὁ Μααλαλεήλ ἑξήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἰάρεδ·

16

ἔζησε δὲ ὁ Μααλαλεήλ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἰάρεδ, ὀκτακόσια τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

17

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Μααλαλεήλ ὀκτακόσια ἐνενήκοντα πέντε ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

18

Καὶ ἔζησεν ὁ Ἰάρεδ ἑκατὸν ἑξήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἐνώχ·

19

ἔζησε δὲ ὁ Ἰάρεδ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἐνώχ, ὀκτακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

20

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἰάρεδ ἐννεακόσια ἑξήκοντα δύο ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

21

Καὶ ἔζησεν ὁ Ἐνὼχ ἑξήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Μαθουσάλα·

22

καὶ περιεπάτησεν ὁ Ἐνὼχ μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Μαθουσάλα, τριακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

23

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Ἐνὼχ τριακόσια ἑξήκοντα πέντε ἔτη.

24

Καὶ περιεπάτησεν ὁ Ἐνὼχ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ δὲν εὑρίσκετο πλέον· διότι μετέθεσεν αὐτὸν ὁ Θεός.

25

Καὶ ἔζησεν ὁ Μαθουσάλα ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ·

26

ἔζησε δὲ ὁ Μαθουσάλα, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ, ἑπτακόσια ὀγδοήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

27

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Μαθουσάλα ἐννεακόσια ἑξήκοντα ἐννέα ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

28

Ἔζησε δὲ ὁ Λάμεχ ἐκατὸν ὀγδοήκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱόν·

29

καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νῶε, λέγων, Οὗτος θέλει ἀνακουφίσει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἔργου ἡμῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ μόχθου τῶν χειρῶν ἡμῶν, ἐξ αἰτίας τῆς γῆς τὴν ὁποίαν κατηράσθη ὁ Κύριος.

30

Ἔζησε δὲ ὁ Λάμεχ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Νῶε, πεντακόσια ἐνενήκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας·

31

καὶ ἔγειναν πᾶσαι αἱ ἡμέραι τοῦ Λάμεχ ἑπτακόσια ἑβδομήκοντα ἑπτά ἔτη· καὶ ἀπέθανε.

32

Καὶ ὁ Νῶε ἦτο ἡλικίας πεντακοσίων ἐτῶν· καὶ ἐγέννησεν ὁ Νῶε τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν Ἰάφεθ.