Γένεσις 11

1

Καὶ ἦτο πᾶσα ἡ γῆ μιᾶς γλώσσης καὶ μιᾶς φωνῆς.

2

Καὶ ὅτε ἐκίνησαν ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς, εὗρον πεδιάδα ἐν τῇ γῇ Σενναάρ· καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.

3

Καὶ εἶπεν ὁ εἷς πρὸς τὸν ἄλλον, Ἔλθετε, ἄς κάμωμεν πλίνθους, καὶ ἄς ψήσωμεν αὐτὰς ἐν πυρί· καὶ ἐχρησίμευσεν εἰς αὐτοὺς ἡ μὲν πλίνθος ἀντὶ πέτρας, ἡ δὲ ἄσφαλτος ἐχρησίμευσεν εἰς αὐτοὺς ἀντὶ πηλοῦ.

4

Καὶ εἶπον, Ἔλθετε, ἄς οἰκοδομήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς πόλιν καὶ πύργον, τοῦ ὁποίου ἡ κορυφή νὰ φθάνῃ ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἄς ἀποκτήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς ὄνομα, μήπως διασπαρῶμεν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς.

5

Κατέβη δὲ ὁ Κύριος διὰ νὰ ἴδῃ τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, τὸν ὁποῖον ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.

6

Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος, Ἰδού, εἷς λαός, καὶ πάντες ἔχουσι μίαν γλῶσσαν, καὶ ἤρχισαν νὰ κάμνωσι τοῦτο· καὶ τώρα δὲν θέλει ἐμποδισθῆ εἰς αὐτοὺς πᾶν ὅ, τι σκοπεύουσι νὰ κάμωσιν·

7

ἔλθετε, ἄς καταβῶμεν καὶ ἄς συγχύσωμεν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν αὐτῶν, διὰ νὰ μή ἐννοῇ ὁ εἷς τοῦ ἄλλου τὴν γλῶσσαν.

8

Καὶ διεσκόρπισεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς· καὶ ἔπαυσαν νὰ οἰκοδομῶσι τὴν πόλιν.

9

Διὰ τοῦτο ὠνομάσθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Βαβέλ· διότι ἐκεῖ συνέχεεν ὁ Κύριος τὴν γλῶσσαν πάσης τῆς γῆς· καὶ ἐκεῖθεν διεσκόρπισεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

10

Αὕτη εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Σήμ. Ὁ Σήμ ἦτο ἐτῶν ἑκατόν, ὅτε ἐγέννησε τὸν Ἀρφαξὰδ δύο ἔτη μετὰ τὸν κατακλυσμόν·

11

καὶ ἔζησεν ὁ Σήμ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἀρφαξάδ, πεντακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

12

Καὶ ὁ Ἀρφαξὰδ ἔζησε τριάκοντα πέντε ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Σαλά·

13

καὶ ἔζησεν ὁ Ἀρφαξάδ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Σαλά, τετρακόσια τρία ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

14

Καὶ ὁ Σαλὰ ἔζησε τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἕβερ·

15

καὶ ἔζησεν ὁ Σαλά, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ἕβερ, τετρακόσια τρία ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

16

Καὶ ἔζησεν ὁ Ἕβερ τριάκοντα τέσσαρα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Φαλέγ·

17

καὶ ἔζησεν ὁ Ἕβερ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Φαλέγ, τετρακόσια τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

18

Καὶ ἔζησεν ὁ Φαλὲγ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ῥαγαῦ·

19

καὶ ἔζησεν ὁ Φαλέγ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ῥαγαῦ, διακόσια ἐννέα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

20

Καὶ ἔζησεν ὁ Ῥαγαῦ τριάκοντα δύο ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Σερούχ·

21

καὶ ἔζησεν ὁ Ῥαγαῦ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Σερούχ, διακόσια ἑπτὰ ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

22

Καὶ ἔζησεν ὁ Σεροὺχ τριάκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ναχώρ·

23

καὶ ἔζησεν ὁ Σερούχ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Ναχώρ, διακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

24

Καὶ ἔζησεν ὁ Ναχὼρ εἰκοσιεννέα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Θάρα·

25

καὶ ἔζησεν ὁ Ναχώρ, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν Θάρα, ἑκατὸν δεκαεννέα ἔτη, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

26

Καὶ ἔζησεν ὁ Θάρα ἑβδομήκοντα ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Ἄβραμ, τὸν Ναχώρ, καὶ τὸν Ἁρράν.

27

Καὶ αὕτη εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Θάρα· ὁ Θάρα ἐγέννησε τὸν Ἄβραμ, τὸν Ναχώρ, καὶ τὸν Ἁρράν· καὶ ὁ Ἁρρὰν ἐγέννησε τὸν Λώτ.

28

Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἁρρὰν ἐνώπιον Θάρα τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ἐν τῷ τόπῳ τῆς γεννήσεως αὑτοῦ, ἐν Οὔρ τῶν Χαλδαίων.

29

Καὶ ἔλαβον ὁ Ἄβραμ καὶ ὁ Ναχὼρ εἰς ἑαυτοὺς γυναῖκας· τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς τοῦ Ἄβραμ ἦτο Σάρα· καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς τοῦ Ναχώρ, Μελχά, θυγάτηρ τοῦ Ἁρράν, πατρὸς Μελχά, καὶ πατρὸς Ἰεσχά.

30

Ἡ δὲ Σάρα ἦτο στείρα, δὲν εἶχε τέκνον.

31

Καὶ ἔλαβεν ὁ Θάρα Ἄβραμ τὸν υἱὸν αὑτοῦ καὶ Λὼτ τὸν υἱὸν τοῦ Ἁρρὰν ἐγγονὸν ἑαυτοῦ, καὶ Σάραν τὴν ἑαυτοῦ νύμφην, τὴν γυναῖκα Ἄβραμ τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ· καὶ ἐξῆλθον ὁμοῦ ἀπὸ τῆς Οὔρ τῶν Χαλδαίων, διὰ νὰ ὑπάγωσιν εἰς τὴν γῆν Χαναάν· καὶ ἦλθον ἕως Χαρρὰν καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.

32

Καὶ ἔγειναν αἱ ἡμέραι τοῦ Θάρα διακόσια πέντε ἔτη· καὶ ἀπέθανεν ὁ Θάρα ἐν Χαρράν.