Joosuan 15

1

Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.

2

Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta,

3

jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin.

4

Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.

5

Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu.

6

Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.

7

Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen.

8

Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.

9

Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin.

10

Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.

11

Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.

12

Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

13

Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.

14

Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,

15

ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.

16

Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi".

17

Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.

18

Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?"

19

Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

20

Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.

21

Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur,

22

Kiina, Diimona, Adada,

23

Kedes, Haasor, Jitnan,

24

Siif, Telem, Bealot,

25

Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor,

26

Amam, Sema, Moolada,

27

Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,

28

Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja,

29

Baala, Ijjim, Esem,

30

Eltolad, Kesil, Horma,

31

Siklag, Madmanna, Sansanna,

32

Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.

33

Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna,

34

Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,

35

Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,

36

Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neljätoista kaupunkia kylineen;

37

Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,

38

Dilan, Mispe, Jokteel,

39

Laakis, Boskat, Eglon,

40

Kabbon, Lahmas, Kitlis,

41

Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda - kuusitoista kaupunkia kylineen;

42

Libna, Eter, Aasan,

43

Jiftah, Asna, Nesib,

44

Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen;

45

Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät;

46

koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa;

47

Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.

48

Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko,

49

Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir;

50

Anab, Estemo, Aanim;

51

Goosen, Hoolon ja Giilo - yksitoista kaupunkia kylineen;

52

Arab, Duuma, Esan,

53

Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,

54

Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior - yhdeksän kaupunkia kylineen;

55

Maaon, Karmel, Siif, Jutta,

56

Jisreel, Jokdeam ja Saanoah,

57

Kain, Gibea, Timna - kymmenen kaupunkia kylineen;

58

Halhul, Beet-Suur, Gedor,

59

Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuusi kaupunkia kylineen;

60

Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaksi kaupunkia kylineen.

61

Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka,

62

Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuusi kaupunkia kylineen.

63

Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.