Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

1 Cronica 3

1

Ang mga ito nga ang mga anak ni David, na mga ipinanganak sa kaniya sa Hebron: ang panganay ay si Amnon, ni Achinoam na Jezreelita; ang ikalawa'y si Daniel, ni Abigail na Carmelita;

2

Ang ikatlo'y si Absalom, na anak ni Maacha na anak na babae ni Talmai na hari sa Gesur; ang ikaapat ay si Adonias na anak ni Aggith;

3

Ang ikalima'y si Sephatias, ni Abithal; ang ikaanim ay si Itream, ni Egla na asawa niya.

4

Anim ang ipinanganak sa kaniya sa Hebron; at doo'y naghari siyang pitong taon at anim na buwan: At sa Jerusalem ay naghari siyang tatlong pu't tatlong taon.

5

At ito ang mga ipinanganak sa kaniya sa Jerusalem: si Simma, at si Sobab, at si Nathan, at si Solomon, apat, ni Beth-sua na anak na babae ni Ammiel:

6

At si Ibaar, at si Elisama, at si Eliphelet;

7

At si Noga, at si Nepheg, at si Japhia;

8

At si Elisama, at si Eliada, at si Eliphelet, siyam;

9

Lahat ng ito'y mga anak ni David, bukod pa ang mga anak ng mga babae; at si Thamar ay kanilang kapatid na babae.

10

At ang anak ni Solomon ay si Roboam, si Abia na kaniyang anak, si Asa na kaniyang anak, si Josaphat na kaniyang anak;

11

Si Joram na kaniyang anak, si Ochozias na kaniyang anak, si Joas na kaniyang anak;

12

Si Amasias na kaniyang anak, si Azarias na kaniyang anak, si Jotham na kaniyang anak;

13

Si Achaz na kaniyang anak, si Ezechias na kaniyang anak, si Manases na kaniyang anak;

14

Si Amon na kaniyang anak, si Josias na kaniyang anak.

15

At ang mga anak ni Josias: ang panganay ay si Johanan, ang ikalawa'y si Joacim, ang ikatlo'y si Sedecias, ang ikaapat ay si Sallum.

16

At ang mga anak ni Joacim: si Jechonias na kaniyang anak, si Sedecias na kaniyang anak.

17

At ang mga anak ni Jechonias, na bihag: si Salathiel na kaniyang anak,

18

At si Mechiram, at si Pedaia at si Seneaser, si Jecamia, si Hosama, at si Nedabia.

19

At ang mga anak, ni Pedaia: si Zorobabel, at si Simi. At ang mga anak ni Zorobabel; si Mesullam, at si Hananias; at si Selomith, na kanilang kapatid na babae:

20

At si Hasuba, at si Ohel, at si Berechias, at si Hasadia, at si Jusabhesed, lima.

21

At ang mga anak ni Hananias: si Pelatias, at si Jesaias; ang mga anak ni Rephaias, ang mga anak ni Arnan, ang mga anak ni Obdias, ang mga anak ni Sechanias.

22

At ang mga anak ni Sechanias: si Semaias; at ang mga anak ni Semaias: si Hattus, at si Igheal, at si Barias, at si Nearias, at si Saphat, anim.

23

At ang mga anak ni Nearias: si Elioenai, at si Ezechias, at si Azricam, tatlo.

24

At ang mga anak ni Elioenai: si Odavias, at si Eliasib, at si Pelaias, at si Accub, at si Johanan at si Delaias, at si Anani, pito.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905