Piibli valik
Vana Testamendi
Uus Testament
Eesti Piibel 1739

Esra 10

1

Ja kui Esra nõnda palvetas ja tunnistas, nuttes ja maha heites Jumala koja ees, kogunes tema juurde väga suur kogudus Iisraelist, mehi, naisi ja lapsi; sest rahvaski nuttis suurt nuttu.

2

Ja Sekanja, Jehieli poeg Eelami poegadest, rääkis ning ütles Esrale: 'Me oleme truuduseta olnud oma Jumala vastu ja oleme võtnud võõraid naisi maa rahvaste hulgast. Aga veel nüüdki on Iisraelil selles asjas lootust.

3

Tehkem nüüd oma Jumalaga leping, et me saadame ära kõik naised ja kes neist on sündinud, vastavalt Issanda ja nende otsusele, kes kardavad meie Jumala käsku; ja seda tehtagu Seaduse põhjal.

4

Tõuse üles, sest see on sinu asi, aga meiegi oleme sinuga! Ole kindel ja tegutse!'

5

Siis Esra tõusis ja vannutas preestreid, leviite ja kogu Iisraeli, et nad teeksid selle sõna järgi; ja nad andsid vande.

6

Ja Esra tõusis Jumala koja esiselt ning läks Joohanani, Eljasibi poja kambrisse; ta läks sinna, ei söönud leiba ega joonud vett, sest ta leinas vangisolnute jumalavallatuse pärast.

7

Ja kõigile vangisolnuile kuulutati Juudas ja Jeruusalemmas, et nad koguneksid Jeruusalemma,

8

aga kes kolme päeva jooksul ei tule, vastavalt vürstide ja vanemate otsusele, selle kogu varandus pannakse vande alla ja ta ise eraldatakse vangide kogudusest.

9

Siis kogunesid kõik Juuda ja Benjamini mehed Jeruusalemma kolmandaks päevaks, mis oli üheksanda kuu kahekümnes päev; ja kõik rahvas istus Jumala koja väljakul, värisedes selle asja ja vihmahoogude pärast.

10

Ja preester Esra tõusis ning ütles neile: 'Te olete olnud jumalavallatud ja olete enestele võtnud võõraid naisi, lisades nõnda Iisraelile süüd!

11

Aga nüüd tunnistage seda Issandale, oma vanemate Jumalale, ja tehke tema tahtmist: lahutage endid maa rahvaist ja võõrastest naistest!'

12

Ja kogudus vastas ning ütles suure häälega: 'Meie kohus on teha nõnda, nagu sa oled öelnud!

13

Aga rahvast on palju, ja on vihmaaeg, nõnda et väljas ei saa seista. Ka ei ole see ühe või kahe päeva töö, sest me oleme selles asjas rohkesti üle astunud.

14

Meie vürstid esindagu nüüd tervet kogudust, ja kõik, kes on meie linnades võtnud võõrad naised, peavad tulema määratud aegadel, ja koos nendega iga linna vanemad ja kohtumõistjad, kuni meie Jumala tuline viha selle asja pärast meist on ära pöördunud!'

15

Ainult Joonatan, Asaeli poeg, ja Jahseja, Tikva poeg, astusid üles selle vastu, ning Mesullam ja leviit Sabbetai toetasid neid.

16

Aga vangisolnud tegid nõnda, ja preester Esra valis mehi, perekondade peamehi, vastavalt nende perekondadele, kõiki nimeliselt nimetades; ja need istusid maha kümnenda kuu esimesel päeval seda asja uurima.

17

Ja esimese kuu esimesel päeval said nad valmis kõigi meestega, kes olid enestele võtnud võõrad naised.

18

Preestrite poegadest, kes olid võtnud võõrad naised, leiti: Jeesua, Joosadaki poja poegadest ja tema vendadest: Maaseja, Elieser, Jaarib ja Gedalja,

19

kes andsid käe, et nad saadavad ära oma naised; ja nende süü eest oli süüohvriks üks jäär;

20

ja Immeri poegadest: Hanani ja Sebadja;

21

ja Haarimi poegadest: Maaseja, Eelija, Semaja, Jehiel ja Ussija;

22

ja Pashuri poegadest: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netaneel, Joosabad ja Elasa.

23

Ja leviitidest: Joosabad, Simei, Kelaaja, see on Keliita, Petahja, Juuda ja Elieser.

24

Ja lauljaist: Eljasib; ja väravahoidjaist: Sallum, Telem ja Uuri.

25

Ja Iisraelist: Parosi poegadest: Ramja, Jissija, Malkija, Miijamin, Eleasar, Malkija ja Benaja;

26

ja Eelami poegadest: Mattanja, Sakarja, Jehiel, Abdi, Jeremot ja Eelija;

27

ja Sattu poegadest: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Saabad ja Asiisa;

28

ja Beebai poegadest: Joohanan, Hananja, Sabbai ja Atlai;

29

ja Baani poegadest: Mesullam, Malluk, Adaja, Jaasub, Seal ja Jeremot;

30

ja Pahat-Moabi poegadest: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Betsalel, Binnui ja Manasse;

31

ja Haarimi poegadest: Elieser, Jissija, Malkija, Semaja, Siimeon,

32

Benjamin, Malluk ja Semarja;

33

ja Haasumi poegadest: Matnai, Mattatta, Saabad, Elifelet, Jeremai, Manasse ja Simei;

34

ja Baani poegadest: Maadai, Amram, Uuel,

35

Benaja, Beedja, Keluuhi,

36

Vanja, Meremot, Eljasib,

37

Mattanja, Matnai, Jaasai,

38

Baani, Binnui, Simei,

39

Selemja, Naatan, Adaja,

40

Maknadbai, Saasai, Saarai,

41

Asarel, Selemja, Semarja,

42

Sallum, Amarja, Joosep;

43

ja Nebo poegadest: Jeiel, Mattitja, Saabad, Sebina, Jaddai, Joel ja Benaja.

44

Need kõik olid võtnud võõrad naised, ja osa neist naistest oli sünnitanud lapsi.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739